Stylistyka praktyczna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04CWI0153
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wprowadzenie i ugruntowanie wiedzy z zakresu stylistyki języka polskiego na poziomie analitycznym (opis funkcji, jakie pełnią środki stylistyczne w różnego typu wypowiedziach) i syntetycznym (charakterystyka zasadniczych odmian stylowych języka). Wyrobienie sprawności stylistyczno-językowej oraz umiejętności analitycznych zapewniających właściwe utworzenie i odbiór tekstu (literackiego, użytkowego; w odmianie pisanej i mówionej). Utrwalanie poczucia normatywności języka.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Omawiane zagadnienia obejmują tradycyjne oraz nowsze kwestie stylistyczne. Przedstawiają zróżnicowanie współczesnej polszczyzny, a szczególnie jej różnorodność stylistyczną. Podczas analizy wybranych tekstów dokonuje się przeglądu środków stylistycznych z zakresu fonetyki, fleksji, słowotwórstwa, składni i leksyki, określa się ich strukturę i funkcje. Systematyzuje się wiedzę z zakresu głównych odmian stylowych języka (wraz z podstawami opisu każdej z nich). Materiał badawczy stanowią zarówno teksty artystyczne, jak i użytkowe. W ramach stylistyki pragmatyczno-użytkowej proponuje się m.in. omówienie kwestii kompozycji wypowiedzi językowej, analizę stylistyczną wybranych gatunków (np.: dziennikarskich, naukowych, urzędowych) oraz ćwiczenia z zakresu poprawności leksykalno-stylistycznej.

Metody dydaktyczne: Praca z tekstem, metody warsztatowe.

Przedmioty wprowadzające: Przedmioty programowe z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa dla studentów I i II roku studiów licencjackich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę.
Warunki zaliczenia: pozytywne oceny z kolokwium i pracy semestralnej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

a) Przewodnik po stylistyce polskiej, red. S. Gajda, Opole1995.
b) T. Dobrzyńska, Tekst – w perspektywie stylistycznej, w: Tekst i jego odmiany. Zbiór studiów, red. T. Dobrzyńska, Warszawa 1996; S. Gajda, O pojęciu idiostylu, w: Język osobniczy jako przedmiot badań lingwistycznych, red. J. Brzeziński, Zielona Góra 1988; Kurkowska, S. Skorupka, Stylistyka polska. Zarys, Warszawa 2001; E. Sękowska, Praktyczna stylistyka (wybrane zagadnienia), w: Nauka o języku dla polonistów, red. S. Dubisz, Warszawa 1999; Stylistyka a pragmatyka, red. B. Witosz, Katowice 2001; Stylistyka praktyczna nie tylko dla polonistów, red. E. Bańkowska, A. Mikołajczak, Warszawa 2003; D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

J. Brzeziński, Wyznaczniki językowo-stylistyczne poezji sentymentalnej, Zielona Góra 1978; Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Warszawa 2010; T. Skubalanka, Historyczna stylistyka języka polskiego, Wrocław 1984; T. Skubalanka, Podstawy analizy stylistycznej, Lublin 2001; T. Skubalanka, Wprowadzenie do gramatyki stylistycznej języka polskiego, Lublin 2000; A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków 2002; A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, Katowice 2004; A. Wilkoń, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze, Katowice 2004; A. Wilkoń, Spójność i struktura tekstu, Kraków 2002; M. Wojtak, Gatunki prasowe, Lublin 2004; U. Żydek-Bednarczuk, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków 2005.