Gramatyka opisowa języka polskiego, cz. II (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09300-XXXX-04CWI0048
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem ćwiczeń jest utrwalenie i udoskonalenie:
- znajomości kategorii gramatycznych z zakresu fleksji werbalnej;
– umiejętności dokonywania charakterystyki fleksyjnej wyrazu;
– umiejętności analizy składniowej wypowiedzenia
oraz zyskanie kompetencji poznawczych w zakresie zmian zachodzących w systemie składniowym współczesnej polszczyzny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
W zakres treści programowych wchodzą następujące zagadnienia:
– fleksyjne kategorie gramatyczne fleksji werbalnej;
– funkcje składniowe poszczególnych części mowy;
– budulec wypowiedzenia: zw. główny, zw. poboczne;
– pomocnicze elementy w zdaniu i tekście: wskaźniki zespolenia, wykładniki spójności tekstu, elementy obudowy wypowiedzenia;
– typy wypowiedzeń
– konstrukcje pośrednie w składni polskiej;
– ewolucja systemu składniowego.

Metody dydaktyczne: Metody warsztatowe, problemowe, praca w grupach, praca własna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności na zajęciach, aktywności oraz pozytywnie zaliczonych kolokwiów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:

a) fleksja werbalna:
M. Bańko, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa 2004; Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa 1998; Z. Saloni, Wstęp do koniugacji polskiej, Olsztyn 2000; J. Tokarski, Czasowniki polskie, Warszawa 1951.

b) składnia:
S. Dubisz, Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej w XX wieku, „Poradnik Językowy” 2004, z. 5, s. 3-14; Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, red. Z. Topolińska, Warszawa 1984; S. Jodłowski, Podstawy polskiej składni, Warszawa 1976; Z. Klemensiewicz, Zarys składni polskiej, Warszawa 1963; M. Ruszkowski, Kategorie pośrednie w składni polskiej, Kielce 2001; Z. Saloni, M. Świdziński, Składnia współczesnego języka polskiego, Warszawa 1985.

Literatura pomocnicza:
J. Podracki, Składnia polska. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Warszawa 1997; M. Ruszkowski, Analiza składniowa wypowiedzeń. Zbiór ćwiczeń, Kielce 1996; Współczesna polszczyzna. Wybór opracowań, t. 6. Części mowy, red. J. Bartmiński, M. Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2003.