Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:12200-XXXX-0502SEM0039
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest przygotowanie od strony teoretycznej i metodologicznej do realizacji projektu badawczego i napisania pracy magisterskiej. Zajęcia realizowane są w formie: 1) dyskusji nad projektami badawczymi, kontekstem teoretycznym, sposobem sformułowania problemu i uzasadnieniem hipotez, przygotowaniem metod i doborem osób badanych, interpretacją wyników i ich wartością; (2) pracy nad przygotowaniem od strony metodologicznej do realizacji projektu badawczego - stawiania problemów i pytań badawczych, formułowania hipotez, doboru narzędzi badawczych pod kątem weryfikacji hipotez, procedury prowadzenia badań, doboru odpowiednich strategii statystycznych w zakresie ilościowego opracowania wyników, sposobu prezentacji i interpretacji wyników; przygotowania pod kątem redagowania pracy, opracowania i cytowania literatury.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Realizowane tematy dotyczą następujących zagadnień:
1) Kliniczna problematyka zaburzeń okresu rozwojowego - rozwoju psychoruchowego, zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń zachowania i chorób psychosomatycznych w aspekcie funkcjonowania psychospołecznego, uwarunkowań osobowościowych, stylów radzenia i przystosowania. Badania dotyczą powiązań zmiennych klinicznych (jak np., lęk, depresja, agresja, poczucie osamotnienia) i osobowościowych (cechy osobowości, temperamentu), społecznych (np. wsparcie społeczne) oraz uwarunkowań ze strony środowiska (np. patologia rodzinna).
2) Problematyka choroby przewlekłej, stresu związanego z chorobą i radzenia sobie.
3) Zagadnienie jakości życia w zdrowiu i chorobie u dzieci i młodzieży - badania porównawcze różnych grup klinicznych (np. dzieci z zaburzeniami mowy, z zaburzeniami nerwicowymi, chore przewlekle), badania poczucia jakości życia w kontekście zmiennych osobowościowych i klinicznych, badania jakości życia zależnej od zdrowia u dzieci i młodzieży.
4) Relacje interpersonalne a zaburzenia emocjonalne.
5) Zaburzenia emocjonalne a zmęczenie psychiczne u dzieci i nastolatków.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:

Zajęcia o charakterze konwersatoryjnym, z elementami wykładu i prezentacji, plus metody warsztatowe.

Forma i warunki zaliczenia zajęć:

I semestr - dyskusja, poszukiwania tematów i problemów badawczych, dyskusja nad ich wartością w świetle literatury oraz możliwości badawczych.
II semestr - ustalanie tematu pracy i opracowanie projektu badań, przygotowanie teoretycznego wprowadzenia, przeprowadzenie ewentualnych badań pilotażowych, przygotowanie metod badawczych.
III semestr - badania właściwe i analiza wyników.
IV semestr - dyskusja uzyskanych rezultatów; redakcja i złożenie pracy magisterskiej.
Forma zaliczenia: Wpis zaliczenia po każdym semestrze, decyduje postęp w realizacji tematu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Piber-Dąbrowska K., Cypryańska M., Wawrzyniak M. (2007). Vademecum. Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Warszawa: Wydawnictwo SWPS "Academica".
Kendall P. C. ( 2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Namysłowska I. (red.). ( 2004). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Szewczyk L., Skowrońska M. (red) (2003). Zaburzenia psychosomatyczne u dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo EMU.