Psychologia kliniczna dorosłych (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:12200-XXXX-0502SEM0038
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne Zatwierdzenie tematu pracy magisterskiej, opracowanie podstaw teoretycznych i projektu badań
Cel zajęć: Celem zajęć jest opanowanie przez studentów warsztatu pisania pracy naukowej. Celem zajęć na piątym roku jest nabycie przez studentów umiejętności przeprowadzenia zaplanowanego projektu badawczego, opracowanie statystyczne i jakościowe uzyskanych wyników badan własnych. Ponadto celem zajęć jest nabycie przez studentów umiejętności zredagowania kompletnej pracy naukowej (całość pracy magisterskiej).
Zamierzone efekty kształcenia Wiedza: Po zakończeniu zajęć student potrafi zaplanować logistycznie i przeprowadzić projekt badań empirycznych w obszarze psychologii klinicznej. Umiejętności: Dokonuje analizy ilościowej oraz interpretacji jakościowej uzyskanych wyników badań. Rozumie ograniczenia własnych badan i formułuje zasadne wnioski wynikające z przeprowadzonych badań. Wykazuje się praktyczną umiejętnością zredagowania tekstu części empirycznej pracy magisterskiej. Potrafi zredagować kompletny tekst naukowy (całość pracy magisterskiej). Dokonuje prawidłowej dokumentacji bibliograficznej źródeł, z których korzysta. Postawy: Student ujawnia rzetelną postawę w prowadzeniu badań i eksperymentów klinicznych oraz dokumentacji danych z literatury
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Etapy realizacji projektu badań empirycznych w psychologii klinicznej
2. Metody statystycznego opracowania danych z badan empirycznych
3. Metody graficznej prezentacji wyników badań empirycznych w pracy magisterskiej
4. Metody ilościowej analizy danych empirycznych
5. Metody jakościowej interpretacji danych empirycznych
6. Przeprowadzanie dyskusji uzyskanych wyników badań oraz formułowanie wniosków z badań
7. Sporządzanie bibliografii i dokumentacji wykorzystanych źródeł
8. Techniczne aspekty redakcji tekstu pracy magisterskiej
9. Analiza fragmentów tekstów prac magisterskich przygotowanych przez studentów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
dyskusja, analiza tekstów opracowywanych samodzielnie przez studentów, statystyczna analiza danych, prezentacje multimedialne, rzutnik, laptop
Forma i warunki zaliczenia
Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczestnictwo w zajęciach, zrealizowanie projektu badań empirycznych (50%) oraz zredagowanie całości tekstu pracy magisterskiej (50%).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Nęcka, E., Stocki, R. (2009). Jak pisać prace z psychologii. Kraków: Wydawnictwo
Universitas.
2. Węglińska, M. (2009). Jak pisać pracę magisterską. Kraków: Oficyna Wydawnicza
IMPULS.
Literatura uzupełniająca
1. Urban, S., Ładoński, W. (2001). Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wrocław:
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
2. Młyniec, W., Ufnalska, S. (2004). Scientific Communications czyli jak pisać i prezentować
prace naukowe. Warszawa: Wydawnictwo Sorus.
3. Ozorowski, M. (2006). Przewodnik dla piszących pracę naukową. Warszawa:
Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.