Ekonomia (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:14300-XXXX-02WYK0098
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Ekonomia
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z:
- przedmiotem ekonomii,
- rynkiem i jego elementami,
- czynnikami kształtującymi popyt,
- zależnością pomiędzy popytem a ceną,
- teorią racjonalnego zachowania się konsumenta;
- problemami makroekonomicznymi;
- rachunkiem dochodu narodowego;
- determinantami dochodu narodowego;
- rolą państwa w gospodarce;
- teoretycznymi ramami bezrobocia, jego kosztami;
- problematyka inflacji i sposobami przeciwdziałania;
- teorią cykli koniunkturalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin pisemny
KRYTERIA ZALICZENIA: uzyskanie co najmniej 60% wymaganych punktów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Nasiłowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii, Wyd. Key Text, Warszawa 2001
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 1997
Rekowski M., Wprowadzenie do mikroekonomii, Wyd. Polsoft – Akademia, Poznań 1995
Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie, Olympus Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1997
Gulcz M., Ekonomia cz.I i II, Ars boni et aequi, Poznań