Badanie rzeczywistości szkolnej i edukacyjnej (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503WYK0515
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia wprowadzają w pedagogikę (szkolną) zorientowaną teoretycznie i praktycznie. Ich celem jest wspomaganie studenta w kreowaniu kompetencji teoretycznych w zakresie wartościowania procesów pedagogicznych w rzeczywistości szkolnej oraz kompetencji praktycznych w zakresie stosowania krytycznych badań szkolnej i edukacyjnej rzeczywistości.
Student w wyniku realizacji celów powinien w zakresie:
· wiedzy - definiować pedagogikę (szkloną) zorientowaną teoretycznie i praktycznie; rozpoznać związki i zależności pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną; określić modele badań pedagogicznych; rozpoznać przedmiot badań rzeczywistości szkolnej i edukacyjnej, jego kategorie i szczegółowe elementy; określić metodologię naukowych i praktycznych badań rzeczywistości szkolnej; rozpoznać istotę badań w działaniu; rozpoznać teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych problemów współczesnej rzeczywistości szkolnej i edukacyjnej;
· umiejętności - analizować teoretyczne i praktyczne podstawy pedagogiki szkolnej; analizować związki i zależności między teorią i praktyką pedagogiczną; analizować modele badań pedagogicznych; określić przedmiot badań rzeczywistości szkolnej, ich szczegółowe kategorie i elementy; analizować metodologię naukowych i praktycznych badań rzeczywistości szkolnej; projektować badania w działaniu i analizować ich rezultaty w odniesieniu do teorii i praktyki pedagogicznej; analizować teoretyczne i praktyczne aspekty wybranych problemów współczesnej rzeczywistości szkolnej i edukacyjnej;
· innych kompetencji - charakteryzować się postawą otwartości na problematykę wychowania dzieci i młodzieży oraz na rolę instytucji oświatowych we wszechstronnym (integralnym) rozwoju uczniów; umieć precyzyjnie wyrażać swoje poglądy i logicznie je uzasadniać; kreować własną postawę innowacyjną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Związki i zależności pomiędzy teorią a praktyką pedagogiczną.
Pedagogika (szkolna) teoretycznie i praktycznie zorientowana.
Modele badań pedagogicznych.
Przedmiot badań rzeczywistości szkolnej:
wybrane właściwości psychofizyczne uczniów
zjawiska zachodzące w zespole wychowanków
postawy, wartości i aspiracje uczniów
stosunek uczniów do nauki szkolnej
pozaszkolne zajęcia ucznia i jego środowisko społeczne
poznawanie przez nauczyciela własnej pracy
Metodologia naukowych i praktycznych badań rzeczywistości szkolnej.
Badania w działaniu.
Analiza wybranych ważnych problemów współczesnej teorii i praktyki szkoły.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Wykład klasyczny i konwersatoryjny.
Pomoce dydaktyczne: rzutnik multimedialny.
Forma i warunki zaliczenia
Egzamin ustny w zakresie wiedzy i umiejętności określonych w celach i treści programu (80% - ocenax0,8) oraz wybranej lektury (20% - ocenax0,2).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Chałas K. (red.), Kreowanie tożsamości szkoły, t. 1, Lublin 2009.
Janowski A., Pedagogika praktyczna, Warszawa 2002.
Kuźma J., Nauka o szkole. Studium monograficzne. Zarys koncepcji, Kraków 2008.
Palka St., Pedagogika w stanie tworzenia, Kraków 1999.
Palka St., Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Kraków 1998.
Muchnacka B. (red.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, Kraków 2006.
Uzupełniająca:
"Dyrektor Szkoły" - wybrana problematyka.
Gutek , G. L., Filozofia dla pedagogów, Gdańsk 2006.
Maj A., Szkolnictwo katolickie w III RP (1989-2001), Warszawa 2002.
Tuohy D., Dusza szkoły, Warszawa 2002.