Teologia moralna: spowiednictwo (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0139
Kierunek studiów: Teologia kurs A (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok VI - Semestr 11
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem zajęć jest nauczenie gestów liturgicznych wykonywanych przez spowiednika oraz prowadzenia dialogu sakramentalnego z penitentami różnych kategorii, np. dzieci, młodzież przed bierzmowaniem, studenci, narzeczeni, ojcowie/matki, wdowcy/wdowy, kapłani, siostry zakonne, lekarze, itd.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie w praktykę sprawowania sakramentu pokuty i pojednania według: Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Metody warsztatowe i dialogowe: studenci dobierają się w pary i przygotowują spowiedź poszczególnych kategorii penitentów. Penitent uczy się praktycznego rachunku sumienia dla danej kategorii. Spowiedź jest analizowana pod kątem poprawności gestów liturgicznych, udzielonego pouczenia i zadanej przez spowiednika pokuty.

Forma i warunki zaliczenia zajęć: Pisemnie przygotowana i przeprowadzona spowiedź. Znajomość liturgii sakramentu pokuty, zgodna z nauczeniem Kościoła reakcja na przedstawione problemy sumienia. Aktywny udział.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa: Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Reconciliatio et Paenitentia. Watykan 1984; Papieska Rada ds. Rodziny. Vademecum dla spowiedników o niektórych zagadnieniach moralnych dotyczących życia małżeńskiego. Watykan 1997.
Literatura uzupełniająca: J. Kasztelan. Sprawowanie sakramentu pokuty. Kraków 1992; J.S. Płatek. Sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Częstochowa 2001; Sztuka spowiadania. Poradnik dla księży. Red. J. Augustyn, S. Cyran. Kraków 2005.