Statystyka (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:11200-XXXX-05KON0218
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem konwersatorium jest zapoznanie studentów z metodami analizy statystycznej stosowanymi w naukach społecznych w tym szczególnie w badaniach socjologicznych. Studenci uzyskają wiedzę niezbędną do wykorzystania metod statystycznych w analizie zjawisk społecznych. W pierwszym semestrze słuchacze poznają miary opisowe, podstawy prawdopodobieństwa i założenia statystyki indukcyjnej. W drugim semstrze studenci zapoznają się kolejno z: estymacją parametrów statystycznych i minimalną liczebnością próby, testowaniem hipotez - testy parametryczne i nieparametryczne oraz badaniem korelacji między zmiennymi.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawowe pojęcia statystyki; opis i prezentacja materiału ilościowego; miary tendencji centralnej, miary zmienności, asymetrii; podstawy teorii prawdopodobieństwa, dobór próby; rozkłady prawdopodobieństw, rozkład z próby; wnioskowanie statystyczne; wprowadzenie do estymacji parametrów statystycznych; estymacja parametrów statystycznych i minimalna liczebność próby; testowanie hipotez - testy parametryczne i nieparametryczne; badanie korelacji między zmiennymi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład konwersatoryjny, metody warsztatowe
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Przy wystawianiu oceny semestralnej brane będą pod uwagę następujące wskaźniki: 1. Obecność i aktywność na zajęciach. Studenci uczestniczą w zajęciach po zapoznaniu się z wyznaczonymi na dane spotkanie materiałami. 2. Raport z badań, który powinien obejmować następujące punkty: (1) Strona tytułowa; (2) Streszczenie (abstrakt); (3) Wprowadzenie; (4) Metoda, (5) Wyniki, (6) Załączniki. Badania na dowolny temat (ustalony z prowadzącym) zostaną przeprowadzone wśród studentów. Ankieta powinna zawierać co najmniej 8 pytań: trzy pytania metryczkowe oraz dodatkowo, jedno mierzone na skali nominalnej, jedno na skali porządkowej i trzy interwałowej lub ilorazowej. Badania mogą realizować grupy złożone max. z pięciu studentów. Minimalna liczba wywiadów wynosi 40. Raport zostanie oceniony ze względu na jego kompletność i poprawność szacunków. W załącznikach zawarta zostanie ankieta i odpowiedzi przestawione w formie macierzy danych. Do raportu dołączona będzie płyta z bazą danych (macierzą danych) zapisaną w programie MSExcell.3. Wyniki zaliczeń cząstkowych. W semestrze przewidziane są dwa kolokwia. Brak obecności studenta na zaliczeniu oznacza konieczność zaliczenia materiału w czasie dodatkowego spotkania. Kolokwium ostatniej szansy przewidziane jest przed sesją egzaminacyjną poza godzinami zajęć. Aby uzyskać ocenę semestralną konieczne jest zaliczenie każdego kolokwium oraz złożenie raportu z badań o którym mowa w pkt. 2
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura obowiązkowa:
R. Szwed (2008). Metody statystyczne w naukach społecznych, Lublin: Wyd. KUL. Uzupełniająca dla zainteresowanych:G. A. Ferguson, Y. Takane (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN; J. Podgórski (2001). Statystyka dla studiów licencjackich, Warszawa 2001;M. Sobczyk (2000), Statystyka. Podstawy teoretyczne, przykład - zadania, Warszawa: Wyd. UMCS; G. Wieczorkowska, P. Kochański, M. Eljaszuk (2004). Statystyka. Wprowadzenie do analizy danych sondażowych i eksperymentalnych, Warszawa: Scholar.