Filozofia społeczna (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:08102-XXXX-05SEM0013
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Seminarium magisterskie » Filozofia społeczna
Efekty kształcenia:
K_K03Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z zakresu socjologii i budowania warsztatu pracy socjologa.
K_U02Absolwent potrafi rozróżniać orientacje w metodologii badań społecznych, sformułować problem badawczy, dobrać adekwatnie metody, techniki i skonstruować narzędzie badawcze, opracować i zaprezentować wyniki badań oraz wskazać kierunki dalszych eksploracji w obrębie wybranej subdyscypliny socjologii.
K_U03Absolwent potrafi w sposób merytoryczny, klarowny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, konstruować rozbudowane ustne i pisemne uzasadnienia na tematy społeczne, formułować komunikaty kierowane do różnych odbiorców.
K_U04Absolwent potrafi prezentować samodzielne rozwiązania konkretnego problemu poparte rozbudowaną argumentacją merytoryczną i wykorzystywać je w prowadzeniu debat.
K_W04Absolwent zna i rozumie nurty i przemiany współczesnej cywilizacji oraz złożoność ich uwarunkowań.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem tego seminarium naukowego jest wprowadzenie do badań filozoficzno-społecznych i pomoc w przygotowaniu pracy na ten temat. Seminarium przygotowuje studenta do badań i analiz problemów właściwych obszarom jego zainteresowań. Studenci mają zapoznać się z pracą naukową w zakresie potrzebnym do przygotowania pracy magisterskiej. Rozprawa ma ponadto, dostarczać studentowi okazji do rozwinięcia i demonstracji umiejętności rozwiązywania ważnych problemów społecznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie - jak napisać pracę magisterską?
2. Przegląd różnych idei dysertacji.
3. Formułowanie, rozwijanie i uzupełnianie prowizorycznych problemów badawczych.
4. Zrozumienie głównych teorii i pojęć związanych z wybranymi problemami i zagadnieniami.
5. Przegląd literatury przedmiotu dotyczącej wybranych zagadnień i problemów.
6. Krytyczne uzasadnienie wyboru literatury i perspektyw teoretycznych.
7. Napisanie pracy jako tekstu naukowego będącego wyrazem dociekań nowych studenta.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykłady, dyskusje, ustne prezentacje, czytanie fragmentów pracy
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Obecność i uczestnictwo. Sprawdzanie i krytyczne opiniowanie postępów pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
1. A. Jabłoński, Status teoretyczny i funkcja techniczna wiedzy o społeczeństwie, Lublin 2002. 2. J. Lofland i inni, Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Warszawa 2009. 3. M. Węglińska, Jak pisać prace magisterską? Poradnik dla studentów, Kraków 2007.
Zalecana:
H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, Warszawa 1993; J. M. Bocheński, Współczesne metody myślenia, Poznań 1992; A. Duszak, N. Fairclough (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Kraków 2008. K. Konecki, Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000; S. Kunowski., Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską ? Skrypt dla studentów KUL, Lublin 1971; J. Godziszewski, Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego. Jak pisać pracę magisterską, Lublin 1987; K. R. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1989; P. Winch, Idea nauki o społeczeństwie i jej związki z filozofią, Warszawa 1995. Literatura dobrana indywidualnie dla potrzeb danego tematu pracy