Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04KON0404
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zasadniczym celem konwersatorium jest wyposażenie studenta w umiejętność przystosowywania opisów gramatycznych dla potrzeb dydaktycznych, co zakłada przyswojenie sposobów i metod zapoznawania cudzoziemców ze swoistymi zjawiskami językowymi polszczyzny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Leksyka i frazeologia; czasownik: aspekt, tryb rozkazujący, tryb przypuszczający; czasowniki powinnościowe; liczebnik: fleksja i składnia; składnia: typologia zdań, spójniki w zdaniach złożonych, typy zdań podrzędnych.

Metody dydaktyczne: Warsztaty, praca w grupach.

Przedmioty wprowadzające & wymagania wstępne: Kurs gramatyki opisowej języka polskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Praca roczna – funkcjonalny opis leksemu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Z. Kaleta, Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców, Kraków 1995; współczesne słowniki języka polskiego oraz słowniki specjalistyczne, np. frazeologiczny, poprawnej polszczyzny, stylistyczny itd., publikacje poprawnościowe, podręczniki do nauczania j. polskiego jako obcego.