Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09100-XXXX-04KON0413
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie z podręcznikami i innymi materiałami dydaktycznymi z języka polskiego jako obcego, ocena ich przydatności, kształcenie umiejętności tworzenia własnych materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, tekstów, ćwiczeń i testów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Teoretyczne i praktyczne aspekty nauczania języka polskiego jako obcego: metody nauczania, sposoby i „chwyty” glottodydaktyczne, wykorzystywanie w nauczaniu podręczników i innych materiałów dydaktycznych oraz rekwizytów i sytuacji, sposoby tworzenia tekstów, materiałów dydaktycznych i testów, zasady poprawiania i oceny zadań i testów.

Metody dydaktyczne: Praca indywidualna i grupowa, indywidualna analiza podręczników języka polskiego jako obcego (wraz z referowaniem wyników analizy), wspólne tworzenie i ustalanie scenariuszy lekcji oraz powiązań pomiędzy tematyką lekcji/tekstów a strukturami językowymi.

Wymagania wstępne: Dla studentów realizujących specjalizację glottodydaktyczną
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie pracy pisemnej w postaci scenariusza lekcji na wybrany temat.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podręczniki i inne materiały dydaktyczne z języka polskiego jako obcego, zbiory ćwiczeń i testy związane z certyfikacją języka polskiego, wybrane gramatyki języka polskiego oraz opracowania językoznawcze i poprawnościowe; Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, red. E. Lipińska, A. Seretny, Kraków 2006; A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005; H. Komorowska, Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005.