Wstęp do historii architektury (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Historii Sztuki
Kod ECTS:08300-XXXX-0402WYK0225
Kierunek studiów: Historia Sztuki (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Celem wykładu jest wprowadzenie do problematyki architektonicznej i urbanistycznej oraz przygotowanie studentów do samodzielnej pracy w tych dziedzinach historii sztuki na wyższych latach studiów.
Wykład pozwala na:
nabycie umiejętności analizowania architektury w różnych aspektach – formalnym, funkcjonalnym, materiałowym, konstrukcyjnym, dekoracyjnym, estetycznym,
poznanie genezy i ewolucji form stylistycznych od starożytności do chwili obecnej w kręgu kulturowym zachodnioeuropejskim i bizantyńskim,
przyswojenie terminologii architektonicznej,
opanowanie metody omawiania i opisywania architektury,
zapoznanie się z podstawową bibliografią na temat historii architektury europejskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia zajęć: egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bibliografia:

słowniki i encyklopedie:
N. Pevsner, J. Fleming, H. Honour, Encyklopedia architektury, Warszawa 1992
Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. nowe, Warszawa 1996
W. Szolginia, Architektura i budownictwo. Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Warszawa 1982

opracowania:
W. Koch, Style w architekturze, Warszawa 1996
J. Kuczyńska, Wstęp do historii sztuki. Nauki pomocnicze – historia architektury, Lublin 1988
A. Miłobędzki, Zarys dziejów architektury w Polsce, Warszawa 1988
F. Mączeński, Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym, Warszawa 1955 (reprint 1999)
N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa, t.1:1979, t.2:1980