Analiza dzieła literackiego (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04CWI0378
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kurs obejmuje podstawy analizy i interpretacji utworu literackiego. Lektura kilku tekstów teoretycznych jest punktem wyjścia dla praktycznych (modelowych) analiz współczesnych tekstów lirycznych i krótkich form prozatorskich. Zajęcia mają umożliwić słuchaczom przyswojenie i opanowanie podstawowego kanonu czynności analitycznych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Bachtin, Uwagi do metodologii badań literackich, "Literatura" 1976, nr 23; R. Barthes, Od dzieła do tekstu, "Teksty Drugie" 1998, nr 6; H. Markiewicz, Wymiary dzieła literackiego, Kraków-Wrocław 1984, s. 167-188 (rozdz. VIII: Interpretacja semantyczna dzieł literackich); A. Okopień?Sławińska, Relacje osobowe w literackiej komunikacji, [w]: Problemy teorii literatury, oprac. H. Markiewicz, seria 2, Wrocław 1987; tejże, Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria, Wrocław 1985; S. Sawicki, Uwagi o analizie utworu literackiego [w:] Problemy teorii literatury, seria I, Wrocław 1987; J. Sławiński, Dzieło - Język - Tradycja, Warszawa 1974 (tu rozdz.: O problemach "sztuki interpretacji"); tenże, Wokół teorii języka poetyckiego, [w:] Problemy teorii literatury, seria 1, Wrocław 1987; tenże, Miejsce interpretacji, "Teksty Drugie" 1995, nr 5.