Historia literatury oświecenia i romantyzmu (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09200-XXXX-04CWI0383
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów polonistyki ze wskazanymi dziełami epoki oświecenia i romantyzmu a także literatury przedmiotu z nimi związanej oraz z głównymi nurtami, konwencjami i prądami filozoficznymi epok, zagadnieniami genologicznymi i przemianami w obrębie najważniejszych gatunków.
Student w toku ćwiczeń nabywa umiejętności analizy i interpretacji dzieł wskazanych w liście lektur, przywoływania właściwych kontekstów i wykorzystywania ich w interpretacjach utworów, wiązania najważniejszych gatunków epok z ich prądami artystycznymi, pisania rozprawy historycznoliterackiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Podstawę materiałową zajęć stanowią wybrane teksty artystyczne oraz literatura przedmiotu, na którą składają się rozprawy i szkice historycznoliterackie dobrane zarówno pod kątem zawartości informacyjnej, jak też zdolności inspirowania mniej lub bardziej zajmującej dyskusji. Jakkolwiek w pierwszym semestrze zajęć komentowana jest zasadniczo literatura i kultura oświecenia, a w drugim - romantyzmu, omawiane zjawiska i problemy ujmowane są we wzajemnym odniesieniu. Profil ćwiczeń jest przekrojowy, egzemplaryczny i porównawczy; poruszana problematyka obejmuje zagadnienia ideowo-światopoglądowych podstaw prądów literackich, świadomości artystycznej i norm twórczości, konwencji stylistycznych i gatunkowych oraz badawczej praktyki interpretacyjnej w odniesieniu do konkretnych tekstów.

Metody dydaktyczne: Metoda podawcza, problemowa, prezentacja, referat, metoda projektu, wybrane metody aktywizujące.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Oceny końcowe z ćwiczeń wystawiane są na podstawie obecności, aktywności na zajęciach oraz ocen cząstkowych z kolokwiów wewnętrznych oraz dwóch testów ogólnych z literatury oświecenia (pod koniec II semestru) i z literatury romantyzmu (koniec III semestru). Warunkiem koniecznym zaliczenia ćwiczeń jest przedstawienie rozprawy historycznoliterackiej na temat sformułowany samodzielnie w porozumieniu z osobą prowadzącą. Rozprawa powinna dokumentować w miarę sprawne posługiwanie się instrumentarium poetyki historycznej, umiejętność porządkowania problematyki badawczej oraz posiadać znamiona samodzielności i odkrywczości na tle odnośnej literatury przedmiotu. Z ćwiczeniami związane są dwa egzaminy ustne: pierwszy, z literatury polskiego oświecenia, składany jest w sesji letniej po II semestrze, drugi – z literatury polskiego romantyzmu – w sesji zimowej po III semestrze.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu omawiana na ćwiczeniach podawana jest sukcesywnie, lista lektur i zagadnień egzaminacyjnych znajduje się na stronach Katedry.