Praktyczna nauka języka angielskiego - konwersacje (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Angielskiej
Kod ECTS:09100-XXXX-0404CWI0215
Język wykładowy:Język angielski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Rozwinięcie zdolności płynnej i spontanicznej interakcji, która pozwoli na stworzenie przejrzystej, szczegółowej wypowiedzi na szeroki wachlarz tematów oraz na wyjaśnienie swojego stanowiska na dany z podaniem zalet i wad różnych opcji opiniodawczych.

Zdolności te powinny być odzwierciedlone w szerokim zakresie struktur językowych, wysokim stopniu kontroli wyboru słownictwa i struktur gramatycznych, umiejętności dłuższej wypowiedzi w równym tempie, umiejętności udanej interakcji z współrozmówcą oraz w umiejętnym użyciu łączników umożliwiających spójną i jasną wypowiedz.

Zakłada się, że po zakończeniu kursu student osiągnie poziom kompetencji językowej określanej jako CEF: B2+.

Ograniczenia: Kompetencja językowej na poziomie przynajmniej CEF: B1+.
Metody dydaktyczne: Opis zdjęć i innych materiałów wizualnych prowadzący do spekulacji, dyskusji, formowania opinii; dyskusja na podstawie quizów, sondaży, krótkich tekstów, fragmentów filmów, itd.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kurs konwersacji na roku I ma celu rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie wypowiedzi ustnej, płynności i organizacji argumentacji oraz wymowy.

Rozwój tych umiejętności opiera się na modelach złożoności języka wymaganych przy różnych zadaniach konwersacyjnych dotyczących szerokiej palety tematów uniwersalnych, które mogłyby stanowić przedmiot rozmowy. Odbywa się to poprzez takie zadania jak burza mózgów, przybliżenie odpowiednich struktur językowych, analizę języka mówionego, a także kreowanie sytuacji sprzyjających wymianie zdań w formie monologu lub dialogu.

Studenci są również instruowani i nadzorowani w rozwoju takich umiejętności jak:
- wyjaśnianie i podtrzymanie stanowiska w wypowiedzi,
- konstruowanie logicznego przebiegu argumentu,
- spekulowanie dotyczące przyczyn, konsekwencji, hipotetycznych sytuacji,
- branie aktywnego udziału w nieformalnych rozmowach w znanych sytuacjach,
- naturalna, płynna, spontaniczna i efektywna rozmowa,
- dokładne zrozumienie przekazu werbalnego skierowanego do studenta w standardowym języku mówionym w kontekście hałasu zewnętrznego,
- zapoczątkowanie dyskursu,
- usuwanie błędów, które doprowadziły do nieporozumień,
- usuwanie błędów i przejęzyczeń, przy założeniu świadomości ich popełnienia,
- umiejętne używanie łączników i wyrażeń nadających spójność wypowiedzi.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Próbne egzaminy w trakcie semestru (przynajmniej 1 w semestrze) oraz ustny egzamin z Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (PNJA) na koniec roku akademickiego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bieżące artykuły i wycinki prasowe w języku angielskim o szerokim spektrum tematycznym