Historia Anglii i USA (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Kod ECTS:08300-XXXX-04KON0207
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Filologia Angielska (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie studentów z historią Anglii i elementami historii Stanów Zjednoczonych.

Ograniczenia: Dobra znajomość języka angielskiego

Metody dydaktyczne: Wykład
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Kurs jest przeglądowym kursem historii Anglii z elementami historii Stanów Zjednoczonych dla początkujących od pierwszego osadnictwa na Wyspach Brytyjskich do czasów obecnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin ustny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
McDowall, David (2007) An Illustrated History of Britain. Longan
Trevelyan, G. M. (1981) History of England. Longan
Morgan, K. ed. (1999) The Oxford History of Britain. Oxford University Press.