Księgi Historyczne Starego Testamentu (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01SEM0124
Kierunek studiów: Specjalistyczny Kurs Teologiczny
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologia - Nauki Biblijne (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Kierunek studiów: Teologiczne Studium Licencjackie
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: Seminarium naukowe winno dać studentowi pogłębioną znajomość genezy oraz procesu literackiego i edycyjnego powstania wybranych tradycji biblijnych. Winno też nauczyć posługiwania się odpowiednimi metodami podejścia do tekstu biblijnego tak, aby był w stanie odpowiednio rozpoznać i zdefiniować ich charakterystyką literacką i zaprezentować najważniejszy przekaz teologiczny, który z nich wypływa. Seminarium ma też pomóc w wyborze tematu pracy magisterskiej czy doktorskiej, odpowiedniej definicji struktury i metodologii tejże pracy oraz gruntownego przyswojenia sobie fundamentalnych kryteriów naukowej analizy egzegetycznej i teologicznej tradycji biblijnych.
Ograniczenia: Ogólna znajomość zagadnień egzegetycznych i teologicznych związanych z naukową analizą biblijnych ksiąg historycznych i mądrościowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: Literacka i redakcyjna charakterystyka oraz orędzie teologiczne wybranych zagadnień z Pięcioksięgu, deuteronomistycznej historiografii Izraela (Joz-2Krl) i najważniejszych ksiąg dydaktycznych Starego Testamentu: Księgi Przysłów, Hioba, Koheleta, Mądrości Syracha, księgi Mądrości a także księgi Psalmów. Prezentacja najważniejszych metod naukowego podejścia do tekstów biblijnych, a szczególnie metody historyczno-krytycznej i metody narracyjnej. Zaznajomienie z podstawami metodologii pisania pracy magisterskiej i doktorskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: wykład, aktywna praca studenta nad tekstem biblijnym, praca z użyciem programu komputerowego Bible Works,
Forma i warunki zaliczenia zajęć: zaliczenie bez oceny
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.H. Simian-Yofre Metodologia dell’Antico Testamento (Bologna 1995)
2.W. Farmer, Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego (Warszawa 2001)
3.R. Brown, J. Fitzmyer, R. Murphy, Katolicki komentarz biblijny (Warszawa 2001)
4.J. Walton, V. Matthews, M. Chavalas, Komentarrz historyczno-kulturowy do Biblii hebrajskiej (Warszawa 2000)
5.H. Shanks, Starożytny Izrael. Od Abrahama do zburzenia świątyni jerozolimskiej przez Rzymian (Warszawa 2007)
Literatura uzupełniająca:
1.H. Harrington, Klucz do Biblii (Warszawa 1982)
2.L. Stachowiak, Wstęp do Starego testamentu (Poznań 1990)
3.M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. I (Kraków 2002)
4.M. Gilbert, Mądrość Salomona, t. II (Kraków 2002)
5.J. Packer, M. Tenney, Słownik tła Biblii (Warszawa 2007)
6.R. Rendtorff, Teologia dell’Antico Testamento (Torino 2001)
7.M. Weinfeld, Deuteronomy and the Deuteronomic School (Oxford 1972)
8.E. Zenger, Einleitung in das Alte Testament (Stuttgart 1998)
9.T. Römer, J. Macchi, C. Nihan, Introduction a l’Ancien Testament (Geneve 2004)
10.G. von Rad, Teologia Starego Testamentu (Warszawa 1986)