Harmonia (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0015
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Poznanie praktycznego zastosowania teorii harmonii (konstrukcja i naturalne podstawy struktur akordowych muzyki europejskiej XVII-XX wieku. Poznanie reguł panujących w harmonii z uwzględnieniem epok historycznych oraz ukazanie jej powiązań z innymi elementami dzieła muzycznego: melodyka, faktura, budowa formalna).Student ma za zadanie opanować sposoby prawidłowego łączenia akordów. Winien również nabyć umiejętność analizy harmonicznej utworów muzycznych. Powinien nabyć umiejętność realizacji basso contunio. Winien opanować mechanizm modulacji diatonicznych, chromatycznych, enharmonicznych, oraz umieć operować fakturą 2-3 i 5-głosową, figuracją instrumentalną, itp.). Winien też nabyć umiejętności wielogłosowego opracowywania utworów i operowania fakturą.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć: harmonizacja melodii, realizacja basso continuo, modulacje, faktura dzieła muzycznego, analiza harmoniczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zastosowane metody są stosowane w zależności od rodzaju omawianego problemu: Metody: ćwiczenia przedmiotowe oraz ćwiczenia konwersatoryjne (konwersacja z grupą mająca na celu interaktywne współtworzenie przebiegu zajęć); ćwiczenia problemowe (stawianie pytań i problemów otwartych oraz dyskusja nad ich rozwiązaniem); dyskusja dydaktyczna (metoda aktywizująca, nawiązywanie dialogu z grupą); burza mózgów (stawianie problemu i wspólne szukanie rozwiązania).Pomoce dydaktyczne:Tablica z pięciolinią, rzutnik multimedialny (prezentacje multimedialne), sprzęt audio

Forma i warunki zaliczenia: Zaliczenie zajęć odbywa się w oparciu o następujące kryteria: Obecność na zajęciach - 25 %, Aktywność w czasie zajęć - 25%, Test semestralny (pisemny) - 50 %
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
A. Poszowski, Harmonia systemu tonalnego dur-moll, Gdańsk, 2001; J. Targosz, Podstawy harmonii funkcyjnej, Kraków, 1993; K. Sikorski, Harmonia, Kraków, 1946; K. Sikorski, Harmonia - Zbiór zadań i przykładów, Kraków, 1965; F. Wesołowski, Materiały do ćwiczeń harmonicznych, Kraków, 1996; J.M. Chomiński, Historia harmonii i kontrapunktu, Kraków, 1990