Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Literaturoznawstwa
Kod ECTS:09900-XXXX-04KON0328
Kierunek studiów: Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zapoznanie z funkcjonalną perspektywą struktury języka polskiego w zakresie podstawowych kategorii gramatycznych, zwłaszcza fleksji imiennej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Funkcje językowe i struktura formalna (oraz zakresy semantyczne): przypadków gramatycznych, przyimków, stopniowania przymiotników i przysłówków; środki językowe (struktury i leksyka) służące wyrażaniu różnych kategorii pojęciowych (np. lokalizacja w przestrzeni i czasie, dzierżawczość i przynależność, przemieszczanie się i określanie kierunku itd.).

Przedmioty wprowadzające & wymagania wstępne: Dla studentów polonistyki i neofilologii realizujących program specjalizacji glottodydaktycznej oraz dla studentów różnych lat filologii polskiej.

Metody dydaktyczne: Wspólna analiza struktur językowych na przykładach, uogólnianie i uszczegółowianie funkcji form gramatycznych na podstawie znajomości gramatyki opisowej – praca indywidualna i grupowa; metody podawcze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie na podstawie krótkiej pracy pisemnej, polegającej na przygotowaniu opisu funkcji wybranej struktury lub leksemu (z zakresu deklinacji).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Ujęcia gramatyki języka polskiego dla cudzoziemców (Z. Kalety, Kraków 1995; B. Bartnickiej i H. Satkiewicz, Warszawa, 1990; M. Foland-Kugler, Warszawa 2006), ogólne gramatyki języka polskiego, słowniki i opracowania poprawnościowe, wybrane podręczniki i materiały dydaktyczne z języka polskiego jako obcego.