Historia muzyki - Barok (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04WYK0020
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Przedmiotem wykładu jest ukazanie europejskiej kultury muzycznej XVII i XVIII wieku z uwzględnieniem oddziaływania szerokiego kontekstu intelektualno-duchowego tego czasu. Celem zajęć jest przedstawienie najważniejszych nurtów rozwojowych sztuki muzycznej we wszelkich jej przejawach. Omawiane są ośrodki kultywowania i rozwoju muzyki, twórczość kompozytorów, gatunki muzyczne itp. Wszystkie zagadnienia są przedstawianie w świetle nurtów estetycznych i religijnych epoki. Wykład ma również na celu omówienie najważniejszych zagadnień teorii muzyki XVII-XVIII wieku.Student ma za zadanie przyswoić sobie najważniejsze fakty z historii muzyki. Winien on zrozumieć proces rozwoju gatunków i form w szerszym kontekście historycznym. Ma zrozumieć istotę języka dźwiękowego poszczególnych "szkół" kompozytorskich i całej epoki. Powinien poznać czynniki, które przyczyniły się lub które hamowały rozwój kultury muzycznej. Ponadto winien poznać kontekst intelektualno-duchowy, który oddziaływał na muzyków i kompozytorów epoki. Nabyta wiedza powinna pozwolić na głębszą analizę utworów XVII i XVIII wieku z uwzględnieniem szerszego kontekstu historycznego. Student zyskuje również wiedzę na temat nurtów stylistycznych omawianego okresu. Szczególny nacisk jest położony na zdefiniowane języka dźwiękowego XVII i XVIII wieku.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Obraz muzyki barokowej z uwględnieniem jej przesłanek estetycznych i socjologicznych z wyróżnieniem różnorodnych stylów tej epoki, podstawowych gatunków i form muzycznych w ich rozwoju oraz najwybitniejszych twórców i ich kluczowych dzieł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zastosowane metody są stosowane w zależności od rodzaju omawianego problemu:Metody: wykład (przekazywania informacji w sposób usystematyzowany); wykład konwersatoryjny (konwersacja z grupą mająca na celu interaktywne współtworzenie przebiegu zajęć); wykład problemowy (stawianie pytań i problemów otwartych oraz dyskusja nad ich rozwiązaniem); wykład sytuacyjny (omawianie zagadnień w oparciu o opis, prelekcję, anegdotę, objaśnienie i wyjaśnienie konkretnego problemu); dyskusja dydaktyczna (metoda aktywizująca, nawiązywanie dialogu z grupą) burza mózgów (stawianie problemu i wspólne szukanie rozwiązania).Pomoce dydaktyczne:Rzutnik multimedialny (prezentacje multimedialne), sprzęt audio.

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie zajęć odbywa się w oparciu o następujące kryteria: Obecność na zajęciach - 25 %, Aktywność w czasie zajęć - 25%, Egzamin ustny - 50 %
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
M. Bukofzer Muzyka w epoce baroku. Od Monteverdiego do Bacha, Warszawa 1970; D. Gwizdalanka Historia muzyki 1 (opera), Kraków 2005 i cz. 2 (oratorium i muzyka instrumentalna) Kraków 2006; N. Harnoncourt Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1982; B. Przybyszewska-Jarmińska Barok, cz. I 1595-1696, Warszawa, 2007; D. Szlagowska Muzyka baroku, Gdańsk (Akademia Muzyczna) 1998; Historia muzyki XVII wieku. Muzyka we Włoszech, pod red. Z. M. Szweykowskiego, Kraków 2000; J.W. Hill, Baroque music, New York-London 2005; M. Kowalska ABC historii muzyki, Kraków 2001, s. 199-308.