Historia muzyki - Klasycyzm (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04WYK0021
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
- Zaznajomić z historią poszczególnych grup instrumentów.
- Wskazać na rozwój i udoskonalenia instrumentów.
- Wskazać na związki instrumentów z kulturą muzyczną.

Zamierzone efekty kształcenia:
Student powinien:
- Definiować poszczególne instrumenty i sklasyfikować je.
- Znać akustyczne podstawy brzmienia instrumentów.
- Znać ogólne zasady budowy.
- Wskazać cechy dźwięku i możliwości muzyczne instrumentów.
- Opisać proces rozwojowy poszczególnych instrumentów.
- Opisać zastosowane wynalazki.
- Wskazać wpływ instrumentów na rozwój muzyki.
- Rozumieć znaczenie instrumentów w tworzeniu kultury muzycznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
- Chronologia oraz tło kulturowe, polityczne i społeczne klasycyzmu.
- Założenia estetyczne i cechy klasycyzmu w muzyce.
- Okres przedklasyczny (styl galant).
- Szkoły w okresie przedklasycznym (berlińska, starowiedeńska, mannheimska).
- Kompozytorzy działający poza szkołami.
- Rozwój opery.
- Oratorium w XVIII w.
- Twórczość klasyków wiedeńskich (Haydna, Mozarta i Beethovena).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
- Metoda wykładu konwencjonalnego; metoda poglądowa.
- Prezentacja na żywo wybranych instrumentów; wykorzystanie fachowej literatury (fotografie instrumentów); wykorzystanie technik multimedialnych dla prezentacji brzmienia instrumentów (CD, DVD).

Forma i warunki zaliczenia:
- Aktywne uczestnictwo w zajęciach - 25 %.
- Znajomość wybranych lektur - 25 %.
- Egzamin ustny - 50 %.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- J. Chomiński: Historia muzyki, cz. I-II, Kraków 1990.
- K. Geiringer: Haydn, Kraków 1985.
- A. Einstein: Mozart, Kraków 1983.
- S. Łobaczewska: Beethoven, Kraków 1983.

Literatura uzupełniająca:
- B. Schaeffer: Dzieje muzyki, Warszawa 1983.
- Die Musik in Geschichte und Gegenwart.
- Encyklopedia muzyczna PWM, Część Biograficzna.