Kształcenie słuchu (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0033
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.
Celem zajęć jest wykształcenie prawidłowej percepcji i rozumienie struktur melodyczno-rytmicznych oraz harmonicznych. Opanowanie szybkiego zapamiętywania następstw dźwięków i akordów w wyznaczonym czasie.Opanowanie czytania a vista ćwiczeń solfeżowych ma stanowić podstawę warsztatową w przyszłej pracy zawodowej. Wykształcenie czystości intonacyjnej.Zamierzone efekty kształcenia: Student powinien opanować wiedzę, pozwalającą na sprawną analizę zjawisk dźwiękowych (linearnych i akordowych), rytmicznych i zwrotów kadencyjnych. Powinien umieć definiować i posługiwać się podstawowymi pojęciami (skala, tonacja, interwał, konsonans i dysonans, pozycja i przewrót akordu, akordy charakterystyczne).Umiejętności: Analiza, rozpoznanie i prawidłowy zapis tekstu muzycznego. Student powinien posiadać umiejętność weryfikowania i korekty błędów odczytywania zjawisk dźwiękowych. Powinien dokonywać transpozycji melodycznej oraz opanować swobodę w czytaniu a vista nut głosem.Inne kompetencje: Wrażliwość na elementy akustyczne pojedynczych dźwięków jako składników frazy muzycznej. Kształtowanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej na różnorodną estetykę utworów.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.
Treść zajęć: Ćwiczenia melodyczne i rytmiczne, dyktanda pamięciowe, praca nad precyzją intonacji,dyktanda jedno- i wielogłosowe (określenie i zapis nutowy), rozpoznawanie interwałów i rodzaju akordów (w tym charakterystycznych), analiza słuchowa i zapis zjawisk harmonicznych, transponowanie melodii głosem, solfeż (ćwiczenia do samodzielnego przygotowania oraz śpiewanie a vista), ćwiczenia atonalne
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.
Forma zajęć: ćwiczenia grupoweWymagania dotyczące pomocy dydaktycznych : sala wyposażona w instrument (fortepian lub pianino), sprzęt do odtwarzania muzyki, materiały nutowe

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną w formie ustnej i pisemnej (semestralne po I, II, III i IV semestrze)
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: 25% - przygotowanie do zajęć, 25% - prawidłowa realizacja zadań ćwiczeniowych, 50% - aktywność na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
M. Wacholc -Czytanie nut głosem, T. I, II i III, PWM
Z. Peret- Ziemlańska, E. Szewczyk - Uczmy się solfeżu, PWM
J. K. Lasocki - Solfeż, T. I i II, PWM
L. Zganiacz - Mazur - Dyktanda dla młodzieży melodyczne rytmiczne i harmoniczne, Wyd. muz. Contra
J. Dzielska, L.M. Kaszycki -Podręcznik do kształcenia słuchu, PWM

Literatura uzupełniająca:
A.Kowalska-Pińczak -Kształcenie słyszenia linearnego od tonalności do atonalności, Wyd. AM w Gdańsku
M. Dziewulska, A. Frączkiewicz, K. Palowska -Materiały do kształcenia słuchu, PWM
J. Dzielska - Materiały pomocnicze do kształcenia słuchu, PWM