Literatura chóralna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0036
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu.

Celem zajęć jest zdobycie umiejętnośći dopasowania repertuaru chóralnego do użycia w liturgii zgodnie z prawodawstwem muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II a także historyczne spojrzenie na rozwój muzyki chóralnej. Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu prawodawstwa muzyki liturgicznej w odniesieniu do udziału w niej chóru polifonicznego. Poznają także poprzez analizę partytur bądź przez słuchanie nagrań muzycznych konkretny repertuar chóralny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe.
Treść zajęć:
Udział chóru w odnowionej liturgii.
Prezentacje nagrań muzycznych utworów chóralnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne.
Forma zajęć: Wykład nt. prawodawstwa muzyki liturgicznej po Soborze Watykańskim II z zakresu udziału zespołu wokalnego. Słuchanie nagrań muzycznych prezentujących liturgiczną muzykę chóralną.Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: sprzęt audio

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie ustne z zakresu wykładu nt. prawodawstwa oraz z zakresu lektur.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
J. Ratzinger. Nowa pieśń dla Pana.
I. Pawlak. Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła.
N. Harnoncourt. Muzyka mową dźwięków.