Chór (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0006
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z wartościowym repertuarem chóralnym zróżnicowanym pod względem stopnia trudności, techniki wykonawczej, stylu, epoki itp., nabycie praktycznych umiejętności w ramach wykonawstwa zespołowego, rozwijanie indywidualnych uzdolnień wokalnych oraz praca nad emisją i skalą głosu, właściwą barwą i brzmieniem całego chóru.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści kształcenia:
1) Problematyka techniki wokalnejMetodyka pracy nad jakością dźwięku: brzmienie, barwa, intonacja itp. oraz realizacja podstawowych elementów dzieła muzycznego podczas śpiewania w zespole.
2) Problematyka wykonawstwa muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej.
3) Problematyka prowadzenia zespołu.
4) Opracowanie wybranych pozycji z polskiej i światowej literatury z uwzględnieniem różnych stylów muzycznych i obsad wykonawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć: ćwiczenia grupowe.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: sala wyposażona w instrument (fortepian lub pianino), partytury utworów muzycznych.

Forma i warunki zaliczenia: zaliczenie z oceną.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu: Utwory wokalne i wokalno-instrumentalne kompozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności.