Dyrygentura chóralna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0009
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
Celem kształcenia jest wszechstronne teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta do pracy zawodowej tak, aby po ukończeniu studiów rozporządzał rzemiosłem, pozwalającym mu na realizację dzieł chóralnych, wokalnych i wokalno - instrumentalnych w stopniu odpowiadającym wymogom stawianym dzisiaj współczesnej sztuce wykonawczej.
Nabycie przez studenta wiedzy i umiejętności w zakresie twórczej działalności dyrygenckiej, umożliwiającej prowadzenie chórów, zespołów kameralnych i zespołów wokalno - instrumentalnych, a także na prowadzenie działalności muzycznej w instytucjach kultury.
Zapoznanie z jak najbogatszym i zróżnicowanym stylistycznie repertuarem muzyki chóralnej i oratoryjno - kantatowej, który będzie stanowił podstawę do dalszych samodzielnych poszukiwań artystycznych.

Etapy kształcenia:
1) szkoleniowy
2) doskonalenia sprawności technicznej
3) artystyczne szczegóły wykonawstwa chóralnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści kształcenia:
1) Problematyka techniki manualnej
Aparat ruchowy dyrygenta, postawa, opanowanie schematów ruchowych (schematy metryczne proste i złożone oraz nieregularne), auftakt, fermata, synkopa, pauza, cezura, oddech. Realizacja podstawowych elementów dzieła muzycznego w technice dyrygenckiej: metrum, dynamika, agogika, artykulacja, frazowanie.
2) Problematyka techniczno - interpretacyjna
Wokalne formy polifoniczne renesansu i baroku, formy wokalne i wokalno - instrumentalne klasycyzmu i romantyzmu
3) Problematyka prowadzenia chóru, oraz chóru i orkiestry
4)Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów techniczno - interpretacyjnych i techniki opanowania partytur (transpozycje w partyturze orkiestrowej, zapoznanie z ogólnymi zasadami nowoczesnej notacji muzycznej i zapisu nutowego w najnowszej literaturze chóralnej i orkiestrowej),
5) Opracowanie wybranych pozycji z polskiej i światowej literatury z uwzględnieniem różnych stylów muzycznych i obsad wykonawczych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
-
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura przedmiotu
Bury E. Nowa technika dyrygentury. PWN 1989. Lasocki J. Chór - poradnik dla dyrygentów. PWM 1968. Kiser W. Organizacja i kształcenie zespołów wokalnych. PZWS Warszawa 1971. Zabłocki J. O technice dyrygowania. COK Warszwa 1972. Bok J.Sztuka dyrygowania chórem. W: Ruch Muzyczny. Warszawa 1983.