Organy - ćwiczenia indywidualne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Nauk o Sztuce
Kod ECTS:03200-XXXX-04CWI0048
Kierunek studiów: Muzykologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2020/2021
Rozkład zajeć 2019/2020
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu:
1. W zakresie umiejętności:- przyswojenie prawidłowej postawy i technik gry na instrumencie;- opanowanie metod efektywnego ćwiczenia;- opanowanie umiejętności szybkiego czytania nut;- opanowanie i publiczne wykonywanie repertuaru organowego o podstawowym i średnim stopniu trudności w różnych stylach- umiejętność opracowania i realizacji własnych koncepcji artystycznych;2. W zakresie wiedzy:- zaznajomienie się z podstawowym repertuarem organowym, jego zróżnicowaniem stylistycznym;- znajomość elementów wykonywanych dzieł muzycznych i ich wzajemnych relacji;- znajomość podstawowych linii rozwojowych w historii muzyki organowej;- znajomość podstawowych zagadnień związanych z budową, funkcjonowaniem i rozwojem historycznym organów oraz zagadnień registracyjnych; - orientacja w podstawowym piśmiennictwie dotyczącym wymienionych powyżej zagadnień.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe:
Kształcenie opiera się na dobranym indywidualnie dla każdego studenta programie, uwzględniającym jego predyspozycje, umiejętności techniczne oraz zdolności opanowania repertuaru.Treści kształcenia ułożone są następująco:- zagadnienia z zakresu techniki gry na organach i jej zastosowania do interpretacji dzieła muzycznego (m.in. praca nad aparatem gry na instrumencie, różnorodne rodzaje artykulacji, umiejętność gry na pedale) ;- pogłębianie umiejętności w zakresie czytania a vista;- rozwijanie wyobraźni muzycznej i ogólnej; - rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy (doskonalenie procesu ćwiczenia, przechodzenia od realizacji celów cząstkowych do zagadnień bardziej złożonych, techniki szybkiego opanowywania repertuaru);- przygotowanie do występów publicznych w ramach liturgii, w charakterze solisty i akompaniatora (sposoby opanowywanie stresu i umiejętności gry w różnych warunkach, zapoznanie się z formami zachowań podczas występów przed publicznością);- zaznajomienie z historią budownictwa organowego, głównych linii rozwojowych muzyki organowej, (zagadnienia właściwego doboru repertuaru do różnego typu instrumentów, opanowanie sposobów gry w różnych warunkach akustycznych);- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnymi wydaniami nutowymi oraz literaturą przedmiotu.Repertuar realizowany podczas studiów opiera się na kanonie dzieł organowych od XVI wieku do czasów współczesnych. W przedziale XVI-XVIII w. rdzeń stanowią kompozycje Johanna Sebastiana Bacha oraz kompozytorów północnoniemieckich, francuskich, niderlandzkich i włoskich. Francuski repertuar XIX i XX w. reprezentują przede wszystkim C. Franck, Ch.-M. Widor, L. Vierne, M. Dupré , zaś niemiecki F. Liszt, M. Reger i S. Karg-Elert. Ważną rolę odgrywają także utwory kompozytorów polskich. W zależności od upodobań studenta i konkretnych potrzeb dobierane są również utwory innych twórców.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne:
Zajęcia odbywają się indywidualnie, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo, z możliwością biernego uczestnictwa innych studentów. Problemy wykonawcze omawiane są na podstawie realizowanego w danym semestrze repertuaru. Analiza zagadnień technicznych i interpretacyjnych zmierza do wykształcenia najbardziej odpowiednich dla studenta metod ćwiczenia. Ćwiczenia z zakresu techniki gry realizowane są na przygotowywanym w danej chwili repertuarze oraz na fragmentach innych utworów. Omawianie podstawowych założeń teoretycznych, historycznego rozwoju organów i tradycji wykonawczych muzyki organowej stanowi też punkt wyjścia do obiektywnego spojrzenia na pracę własną. Podczas zajęć, audycji i egzaminów mogą być używane urządzenia do nagrywania, ułatwiające kontrolę postępów w samodzielnej pracy. Studenci zachęcani są do udziału w kursach mistrzowskich oraz w konkursach w kraju i zagranicą. Biorą też czynny udział w życiu koncertowym KUL.

Forma i warunki zaliczenia Zaliczenie każdego semestru uwarunkowane jest obecnością na zajęciach, systematyczną pracą i opanowaniem ustalonego repertuaru. Uzyskanie zaliczenia jest warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego na zakończenie cyklu nauki.Czas trwania prezentowanego repertuaru na zaliczenie z oceną wynosi ok. 15 minut. Czas trwania prezentowanego repertuaru na egzaminie wynosi ok. 25 minut.Egzamin praktyczny - 100% udział w ocenie końcowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Literatura w języku polskim:
Additamenta Musicologica Lublinensia, Lublin 2005-2010
Bukofzer, Manfred: Muzyka w epoce baroku, Warszawa 1970
Erdman, Jerzy: Polska muzyka organowa epoki romantycznej, Warszawa 1995
Encyklopedia Muzyki PWM, Kraków 1979
Gołos, Jerzy: Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972
Gra a vista jako nieodzowny element wykształcenia muzyka, Warszawa 2006
Harnoncourt, Nikolaus: Muzyka mową dźwięków, Warszawa 1985
Organy i muzyka organowa I-XII, Gdańsk 1977-2003 (wybrane artykuły)
Sapalski, Antoni: Przewodnik dla organistów, Lublin 1985
Schweitzer, Albert: Johann Sebastian Bach, Kraków 1987
Szoka, Marta: Polska muzyka organowa w latach 1945-1985, Łódź 1993

Literatura obcojęzyczna (Wybrane hasła lub fragmenty):
Die Musik in Geschichte und Gegenwart, Kassel 1994
The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London, New York 2001
Apel, Willi: Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700, Kassel 1967
Beckmann, Klaus: Repertorium Orgelmusik 1150-2000 t. I, Mainz 2001
Douglas, Fenner: The Language of the Classical French Organ, New Haven 1995
Handbuch Orgelmusik, Kassel 2002
Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis t. I-II, Stuttgart 1996, 2000
Smith, Rollin: Playing the Organ Works of César Franck, Stuyvesant 1997
Snyder, Kerala: Dieterich Buxtehude, Kraków 2010
Williams, Peter: Johann Sebastian Bachs Orgelwerke, t. I-III, Mainz 1996-2000

Literatura uzupełniająca
Literatura w języku polskim:
Brzezińska, Barbara: Repertuar polskich tabulatur organowych z pierwszej połowy XVI wieku, Kraków 1987
Chwałek Jan: Budowa organów, Warszawa 1971
Marzec, Radosław: Interpretacja utworów organowych Jana Sebastiana Bacha w świetle źródeł XVIII wiecznych, Lublin 2005
Ocenianie wykonań muzycznych, Warszawa 2007
Wilkowska-Chomińska, Krystyna: Twórczość Mikołaja z Krakowa, Kraków 1967

Literatura obcojęzyczna (wybrane hasła lub fragmenty):
Dirksen, Peter: The Keyboard Music of Jan Pieterszoon Sweelinck, Utrecht 1997
French Organ Music from the Revolution to Franck and Widor, Rochester 1997
Gorenstein, Nicolas: L'orgue post-classique. Du Concert Spirituel a Cavaillé-Coll, Paris 1993
Haselböck, Martin: Franz Liszt und die Orgel, Wien 1999
Ochse, Orpha: Organist and Organ Playing in Nineteenth-Century France ad Belgium, Bloomington 1994
Smith, Rollin: Towards An Authentic Interpretation of the Organ Works of César Franck, Hillsdale, NY 2001
Steed, Graham: The Organ Works of Marcel Dupré, Hillsdale, NY 1999