Zarys teorii grupy i zmiany społecznej (konwersatorium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:14200-XXXX-05KON0385
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem nauczania w ramach przedmiotu Zarys teorii grupy i zmiany społecznej jest zapoznanie student a z wybranymi teoriami, koncepcjami z zakresu socjologii grupy i zmiany społecznej, które umożliwią mu interpretowanie, wyjaśnianie i analizowanie zjawisk, procesów zachodzących w grupie społecznej. Student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez przeniesienie teorii socjologicznych na grunt badań nad zachowaniami i zmianami w grupie społecznej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Statyka i dynamika w teorii socjologicznej.
2. Czasoprzestrzeń, cyberprzestrzeń.
3. Komunikacja w grupie społecznej.
4. Tożsamość a funkcjonowanie mikrostruktur społecznych.
5. Funkcje, struktura i typy małej grupy społecznej.
6. Różnica, zmiana, rozwój społeczny. Wybrane teorie rozwoju społecznego.
7. Nowe problemy dynamiki grupowej. Grupa w Internecie.
8. Wirtualne grupy w sieci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Konwersacja, praca w grupach.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Zaliczenie na ocenę
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. P. Sztompka, Socjologia, Kraków 2002
2. P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005
3. P. Wallace, Psychologia Internetu, Poznań 2001
4. M. Castells, Społeczeństwo sieci, Warszawa 2007
5. A. Mattelart, Społeczeństwo informacji, Kraków 2004
6. D. Tapscott, A. Williams, Wikinomia, Warszawa 2008
7. A. Toffler, Trzecia fala, Poznań 2006