Historia katolickiej nauki społecznej i myśl społeczna Jana Pawła II (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Socjologicznych
Kod ECTS:14900-XXXX-05CWI0270
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
KNS nie jest dogmatem Kościoła, ale zbiorem niezmiennych wartości oraz wynikających z nich zasad, w oparciu o które można budować sprawiedliwy ład społeczny. Przymiotnik sprawiedliwy w odniesieniu do KNS ujmuje sprawiedliwość zgodnie z jej szerokim, etycznym znaczeniem, jako sprawiedliwość społeczną.Ćwiczenia mają na celu zapoznać studentów z treścią kluczowych, społecznych dokumentów Kościoła. Ponadto zapoznanie studentów z kontekstem powstania każdego z analizowanych dokumentów, ustalenie ich oryginalnego autora, formy narratywnej i sposobu argumentacji, z jednej strony wprowadza w kulisy i ukazuje proces, w jakim zwykle powstają społeczne dokumenty Kościoła, z drugiej strony uwzględnienie szerszego kontekstu umożliwia krytyczną analizę tekstu. Celem ćwiczeń jest wykształtowanie u studentów zdolności postrzegania kwestii społecznych z perspektywy zasad i wartości KNS.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. KNS jako dyscyplina naukowa: definicja, przedmiot, cel, metoda, źródła - wprowadzenie w dyscyplinę;
2. Rerum novarum: katolicki interwencjonizm społeczny na pierwszym etapie urynkowienia;
3. Rerum novarum: prawa robotników i obowiązki własności jako konsekwencja prawa naturalnego;
4. Quadragesimo anno: katolicka propozycja nowego ładu społecznego na drugim etapie urynkowienia;
5. Quadragesimo anno: "praca-kapitał" w perspektywie gospodarki narodowej, ideologie;
6. Podsumowanie;
7. Kolokwium;
8. Pius XII, wojna, holokaust, kontrowersje;
9. Przemówienia radiowe, 24 XII 1941;
10. Mater et Magistra: zmiana formy narratywnej w KNS;
11. Mater et Magistra: nowe wyzwania współczesności;
12. Pacem in terris: encyklika ponad podziałami;
13. Pacem in terris: "katolicka karta praw człowieka";
14. Podsumowanie;
15. Kolokwium;
16. Populorum progressio: "Trzeci świat" w centrum uwagi Kościoła;
17. Populorum progressio: Zrównoważony rozwój, dekolonizacja i "opcja dla ubogich";
18. Wprowadzenie w społeczne nauczanie Jana Pawła II.
19. Laborem exercens: "Ewangelia" pracy.
20. Laborem exercens: "Encyklika bezprecedensowa".
21. Kolokwium.
22. Solicitudo rei socialis: solidarność globalna i globalny rozwój.
23. Wybrane zagadnienia bioetyki:(M. Spieker)
24. Wybrane zagadnienia z etyki mediów
25. Centessimus annus: transformacje ustrojowe po 1989 r.
26. Centessimus annus: demokracja osadzona na wartościach.
27. Caritas in veritate: integralny rozwój w perspektywie globalnej.
28. Caritas in Veritate: społeczeństwo obywatelskie w obliczu nowych wyzwań
29. Podsumowanie zajęć rocznych
30. Kolokwium końcowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wprowadzenie w społeczno-historyczny kontekst omawianego dokumentu (forma wykładu); analiza całego tekstu dokumentu (student głośno czyta, a następnie analizuje fragment dokumentu); pozostali studenci ustosunkowują się do wypowiedzi studenta analizującego fragment dokumentu (dialog); prowadzący ćwiczenia moderuje dialog, naprowadza i pomaga wyciągać właściwe wnioski.
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Obowiązkowa obecność na ćwiczeniach. Zaliczenie dwu kolokwiów w semestrze na ocenę pozytywną. Aktywność na ćwiczeniach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Obowiązkowa dla studentów:
Dokumenty Nauki Społecznej Kościoła, red. M. Radwan i in., (KUL) Lublin 1996; Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej Kościoła, (Jedność) Kielce 2005; Katolicka Nauka Społeczna. Podstawowe zagadnienia życia gospodarczego, Red. J. Kupny, S, Fel, (Uniwersytet Śląski) Katowice 2003; Mazurek F.J., Personalistyczno-integralne ujęcie Katolickiej Nauki Społecznej w eksplikacji Stefana Kardynała Wyszyńskiego, (Polihymnia) Lublin 1999; Spieker M., Obrońca państwa prawa. Jan Paweł II i obrona życia, w: Służba prawdzie wolności i życiu, red. E. Albińska, S. Fel, (KUL) Lublin 2008, ss. 37-54; Roos L., Wolność i prawda. Wkład Jana Pawła II w tworzenie podstaw etyki demokracji, Służba prawdzie, wolności i życiu, red. E. Albińska, S. Fel, (KUL) Lublin 2008, w: 103-117.
Opcjonalna:
Anzenbacher A, Christliche Sozialethik. Einfuehrung und Prinzipien, (Schoening) Paderborn 1998; Klueber F, Katholische Gesellschaftslehre. Geschichte und System, (Fromm) Osnabrueck 1968; Mazurek F.J,. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, (KUL) Lublin 2001; McCoubrey H., White N.D., Texbook on Jurisprudence, (Oxford) 1999; Nell-Breuning von O., Gerechtigkeit und Freiheit. Gruendzuge katholischer Soziallehre, (Olzog) Muenchen 1985; Nell-Breuning von O., Der Wert der Arbeit und der Weg zur Gerechtigkeit, (Herder) Freiburg 1981; New Dictionary of Catholic Social Thought the, red. J.A. Dwyer, E.L. Montgomery, Collegeville, Minn. 1994; Political Thinkers. From Socrates to the Present, red. D. Boucher I P. Kelly, (Oxford) 2007; Społeczne Dokumenty Kościoła (od Leona XIII do współczesnych); Strzeszewski C., Katolicka Nauka Społeczna (KUL) Lublin 1994.