Prawo urzędnicze (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10300-XXXX-02WYK0127
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Prawo urzędnicze
Efekty kształcenia:
K_K01Dostrzega poziom swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, identyfikuje własne kompetencje i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K06Przyjmuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_U08Posiada umiejętność komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny, przedstawiając i uzasadniając swoje stanowisko.
K_U14Potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi właściwymi dla pracowników administracji w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne, przewiduje skutki konkretnych działań.
K_W01Zna terminologię używaną w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego, a także rozumie jej źródła oraz zastosowanie w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.
K_W06Określa oraz identyfikuje istotę i cechy podstawowych problemów w funkcjonowaniu administracji publicznej.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi praw i obowiązków pracowników administracji publicznej. Wykład ma ukazać zakres powiązań polityki państwa w kwestii zatrudniania w administracji publicznej z jakością usług administracji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Wprowadzenie ; Prawo urzędnicze – pomiędzy prawem administracyjnym a prawem pracy
Urzędnicy państwowi
Źródła prawa regulujące pracowniczy status prawny urzędników państwowych
Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy o pracownikach urzędów państwowych
Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Prawa i obowiązki urzędnika państwowego
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego
Spory o roszczenia ze stosunku pracy
Pracownicy samorządowi
Kodeks pracy i ustawa o pracownikach samorządowych jako źródła prawa regulujące pracowniczy status prawnych pracowników samorządowych
Przedmiotowy i podmiotowy zakres stosowania ustawy o pracownikach samorządowych
Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
Prawa i obowiązki pracownika samorządowego
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika samorządowego
Służba cywilna
Źródła prawa regulujące status prawny członków korpusu służby cywilnej
Wzajemne relacje ustawy o służbie cywilnej, Kodeksu pracy i innych ustaw urzędniczych
Ideowe założenia służby cywilnej
Organizacja służby cywilnej
Kto może zostać członkiem korpusu służby cywilnej?
Nawiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
Zmiana i rozwiązanie stosunku pracy w służbie cywilnej
Prawa i obowiązki w służbie cywilnej
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna członków korpusu
Służba zagraniczna
Służby mundurowe
Inne pragmatyki służbowe.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Uczestnictwo w zajęciach. Pozytywna ocena ze sprawdzianu wiedzy
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: Egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: Pozytywna ocena ze sprawdzianu wiedzy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1.Teresa Liszcz (red.), Prawo urzędnicze, Lublin 2005.
2.Elżbieta Ura, Prawo urzędnicze, Warszawa 2001.
3.Grzegorz Rydlewski, Służba cywilna w Polsce, Warszawa 2001.
4.Walery Masewicz, Komentarz do ustawy o pracownikach samorządowych oraz status prawny i ochrona pracy radnego, Warszawa 1996.
5.J. Piątkowski, M. K. Kolasiński, A. Kolasiński, Stosunki pracy w administracji publicznej, Toruń 2008.
Literatura uzupełniająca
1.Walerian Sanetra, Stosunki pracy w służbie cywilnej i samorządzie terytorialnym, Białystok 2001.
2.Zbigniew Góral, Prawo pracy w samorządzie terytorialnym, Warszawa 1999.
3.Katarzyna Sitkowska, Służba cywilna w nowym ustawodawstwie. Wybrane problemy, Toruń 1998.
4.Andrzej Świątkowski, Komentarz do pragmatyki urzędniczej, Warszawa 1988.
5.Podręczniki akademickie obejmujące zagadnienia prawa administracyjnego (w kwestiach dotyczących zatrudnienia w administracji)
6.Czasopisma: Biuletyn Służby Cywilnej