Pedagogika chrześcijańska (seminarium)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503SEM0402
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie bez oceny
Rozkład zajeć 2021/2022
Rozkład zajeć 2020/2021
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej w ramach seminarium. Wymaga to praktycznego poznania metodologii badań pedagogicznych i opanowania umiejętności prowadzenia badań empirycznych. Poszczególne fazy pracy w ramach seminarium obejmują: poszukiwanie pola badawczego; tworzenie własnej koncepcji wyjściowej, na którą składa się: określenie celu i przedmiotu badań, problemu głównego i problemów szczegółowych, określenie hipotez, metod i technik badawczych jak również określenie sposobu organizacji i przebiegu projektowanych badań. Praca może mieć charakter teoretyczny jak i empiryczny.
Zamierzone efekty kształcenia – student w wyniku realizacji celów powinien:
- w zakresie wiedzy: znać zasady badań pedagogicznych i konstruowania pracy dyplomowej; opisać metody adekwatne do problematyki badań; umieć przedstawić temat swojej pracy i zarysować jej strukturę;
- w zakresie umiejętności: analizować zachowania, wytwory i zjawiska kultury współczesnej związane z wychowaniem chrześcijańskim; ocenić ich wartość edukacyjną i wychowawczą; napisać logicznie skonstruowany i uporządkowany tekst pracy zgodny z wybraną problematyką; zastosować adekwatne do problemu metody badań i poprawnie zinterpretować otrzymane wyniki;
- inne kompetencje: dbałość o wzbudzanie zainteresowań przedmiotem swoich poszukiwań naukowych; wyrażanie sądów i krytycznej dyskusji nad podjętymi badaniami; przygotowanie do publicznej prezentacji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Proponowana problematyka tematów prac badawczych podejmowanych w ramach tego seminarium dotyczy wychowania i działalności wychowawczej w inspiracji chrześcijańskiej; analizy przesłania pedagogicznego wybranych uczonych, duszpasterzy i myślicieli chrześcijańskich; nauczania Kościoła zawartego w Tradycji i Magisterium; wzorów osobowych, wartości, mass mediów, autorytetu, roli osób znaczących w wychowaniu, wolności i odpowiedzialności. Można podjąć problemem miejsca i roli religii w światopoglądzie i przeżyciach dzieci, młodzieży i dorosłych, ich wychowanie religijne, moralne czy ekumeniczne. Ponadto można badać wybrane teorie i koncepcje wychowawcze jak również wybrane formy współczesnych zagrożeń wychowania chrześcijańskiego; wychowanie chrześcijańskie w relacji do innych systemów wychowania; specyfikę współczesnych koncepcji pedagogiki chrześcijańskiej w odniesieniu do wychowania dziewcząt i chłopców czy prowadzić analizę elementów konstytuujących osobowość człowieka dojrzewającego w wierzącego. Zakres problematyki podejmowanej na seminarium jest szeroki i obejmuje też badania dotyczące samowychowania; świadomości misji pedagogicznej pedagogów chrześcijańskich, rodziców i nauczycieli; specyfikę problematyki pedagogicznej wybranego ruchu Kościoła Katolickiego (np. Ruchu Oazowego, Focolare, Opus Dei, Comunione e liberazione); wychowanie poprzez uczestnictwo w wybranych ruchach religijnych i stowarzyszeniach; problematykę związaną z funkcjonowaniem szkół katolickich nie wyłączając uniwersytetów i pedagogiki uniwersyteckiej, w szczególności zaś tych, które noszą imię Kard. Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Prowadząca seminarium rozwijając pedagogikę pamięci szczególnie jest otwarta na badanie pedagogicznych aspektów tkwiących w nauczaniu prof. Stefana Kunowskiego, Romano Guardiniego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Luigi Giussaniego czy Benedykta XVI; a także specyfikę dawnych i współczesnych koncepcji pedagogiki chrześcijańskiej; wychowanie chrześcijańskie w domu, szkole i Kościele; wychowanie chrześcijańskie poprzez liturgię, słowo, pracę, teatr, czy mass-media. W miarę możliwości realizowane są też własne zainteresowania studentów.
I rok – to faza koncepcji badawczej
Temat, cel, uzasadnienie wyboru tematu, studia nad literaturą przedmiotu; Problemy i hipotezy badawcze; Wybór terenu badań uzyskanie zgody i dobór próby; Typologia zmiennych, związki między nimi, wskaźniki zmiennych; Metody, techniki i narzędzia badawcze; Opracowanie pierwszej wersji narzędzi badawczych – typologia pytań; Definicje ważniejszych pojęć; Badania pilotażowe; Ostateczna wersja problemów, hipotez i narzędzi badawczych – koncepcja pracy; Gromadzenie literatury przedmiotu; Badania właściwe, które powinny być zakończone przed końcem I roku; Na zaliczenie I roku przewidywane jest przygotowanie rozdziału teoretycznego.
II rok – faza wykonawcza
Porządkowanie materiałów badawczych; Kodyfikacja i opracowanie statystyczne; Pełne opracowanie części teoretycznej; Analiza ilościowa i jakościowa; Klasyfikacja zagadnień i zależności; Weryfikacja hipotez; Pisemne opracowanie rozdziału metodologicznego; Przedstawienie rozdziału opracowania wyników badań; Opracowanie pełnej wersji pracy; Po uzyskaniu akceptacji przepisanie i oddanie pracy – do końca maja Przygotowanie i przystąpienie do egzaminu magisterskiego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody: metoda projektów, burze mózgów, dyskusje i dialogi tematyczne prowadzone z wykorzystaniem Internetu i pracy na platformie dla e-ped., uczestnictwo w konsultacjach i seminariach,, praca z tekstem, pisanie pracy
Pomoce dydaktyczne: literatura przedmiotu niezbędna do realizacji zamierzonych koncepcji badań
2.Forma i warunki zaliczenia: Zaprezentowanie w formie pisemnej własnej koncepcji i założeń pracy w semestrze zimowym. Oddanie rozdziału I w semestrze letnim na roku I. Finalizacja pracy na II roku studiów drugiego stopnia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1.Literatura podstawowa:
Dla wszystkich obowiązkową jest literatura z zakresu metodologii pedagogicznej, natomiast każdy temat wymaga literatury źródłowej odpowiedniej do problematyki podejmowanej w pracy. Merytoryczną pomocą mogą być m. in.: J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994; L. Chmaj, Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962; J. Górniewicz, Red., Stare i nowe dylematy teorii wychowania, Toruń 1993; Heinz-H. Kruger, Wprowadzenie w teorie i metody badań w naukach o wychowaniu. Tłum. Parerga, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005; S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005; T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1992; K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008; D. Sztobryn, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2005; S. Sztobryn, M. Świtka (red.), Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939.; M. Węglińska, Jak pisać pracę magisterską, Kraków 1997 ; R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić. Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004; Tenże, Technika pisania prac magisterskich, Warszawa 2005; W. Gierz, Jak pisać pracę licencjacką? Poradnik metodyczny, Gdańsk 1998; J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1995; S. Urban, W. Ładoński, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2001; K. Woźniak, O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych. Przewodnik praktyczny, Warszawa-Łódź 1998; W. Zaczyński, Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich, Warszawa 1995; W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa 1995; M. Łobocki, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2007; Tenże, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007; A. Maszke, Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.