Religiologia (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0020
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Pzredmioty obligatoryjne » Religiologia
Efekty kształcenia:
T_K01Absolwent jest gotów do krytycznej oceny zdobytej wiedzy w zakresie teologii oraz odbieranych treści
T_U05Absolwent potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację wybranych wytworów kultury (zwłaszcza chrześcijańskich) z zastosowaniem twórczej i oryginalnej metody oceny ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym
T_W03Absolwent zna i rozumie uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej w ramach teologii biblijnej, fundamentalnej, dogmatycznej, moralnej i innych dyscyplin teologicznych oraz filozofii, metafizyki, filozofii Boga, człowieka i przyrody, etyki oraz filozofii religii i kultury, a także epistemologii i metodologii nauk oraz logiki i historii filozofii
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
W semestrze zimowym ćwiczenia są dopełnieniem treści zagadnień przekazywanym na wykładzie z religiologii. Na ćwiczeniach jest możliwość praktycznego analizowania zagadnień religioznawczych na przykładzie konkretnych religii. Główny cel to ukazanie znaczenia nauk religioznawczych w badaniach nad określeniem istoty, miejsca i funkcji religii życiu człowieka i społeczeństwa. Ukazanie sensu prowadzenia etnograficznych badań terenowych nad religijnością ludowązaniedbaną do niedawna w literaturze etnologicznej oraz religioznawczych opracowaniach.

Ograniczenia: żadne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Elementy religijności ludowej. Problem magii a religii. Rytuały, ceremonie, obrzędy. Zapoznanie studentów z metoda etnograficznych badań terenowych. Sporządzanie kwestionariusza. Obserwacja ukryta i jawna. Ankieta. Zwyczaje i wierzenie w dorocznej obrzędowości ludowej. Zwyczaje i wierzenia pogrzebowe oraz zaduszkowe w obrzędowości ludowej. Wielkie tradycje religijne świata. Sekty czy nowe ruchy religijne. Symbolika afrykańskich rytuałów agrarnych (wierzenia o ziemi, sanktuaria ziemi); kultury i religie Afryki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne:
Stosowanie metody aktywizującej polegającej dyskusji nad wybranym zagadnieniem religioznawczym, np. kult, doktryna, organizacja w konkretnych religiach: religie uniwersalne, plemienne czy niektóre sekty. Dyskusja w grupie nad tymi zagadnieniami. Prezentacja materiału z etnograficznych badań terenowych i dyskusja nad nim. Opracowanie tematyki religioznawczej w postaci referatu i przedstawienie go grupie studentów celem wywołania zainteresowania uczestników ćwiczeń. Stosowana jest metoda twórczego myślenia, ułatwiająca kreowanie nowych rozwiązań i wypracowanie nowego spojrzenia na dotychczasowe spojrzenie na inne religie.

Forma i warunki zaliczenia zajęć:
Na końcowa ocenę składa się aktywność uczestników ćwiczeń w dyskusji, pisemny sprawdzian z materiałów zadanych z tematyką ćwiczeń, praca pisemna na koniec semestru z zakresu religioznawstwa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E. Barker. Nowe ruchy religijne. Kraków 1997; G. Lanczkowski. Wprowadzenie do religioznawstwa. Warszawa 1986; M. Pacwa. Katolicy wobec New Age. Kraków 1994; M. Rusecki. Istota i geneza religii. Lublin-Sandomierz 1997; H. Zimoń /red./. Religia w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej. Lublin 2000; H. Zimoń /red./. Kultury i religie Afryki a ewangelizacja. Lublin 1995; H. Zimoń. Afrykańskie rytuały agrarne na przykładzie ludu Konkomba. Warszawa 1992.