Emisja głosu (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Kod ECTS:05700-XXXX-0503CWI0246
Język wykładowy:Język polski
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Kierunek studiów: Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2023/2024
Rozkład zajęć 2022/2023
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Cel zajęć: Ćwiczenia mają na celu dostarczenie słuchaczom wiedzy, a przede wszystkim umiejętności, z zakresu prawidłowego posługiwania się głosem. Tematyka zajęć dotyczy teorii powstawania głosu, budowy i funkcjonowania narządu głosowego, zasad prawidłowego oddychania fonacji, artykulacji i dykcji, zaburzeń głosu, higieny głosu, komunikacji interpersonalnej oraz wystąpień publicznych.

Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: Student definiuje pojęcia: emisja głosu, fonacja, artykulacja, dykcja. Opisuje budowę i wyjaśnia zasady funkcjonowania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego. Podaje cechy prawidłowej postawy mówcy, higieny głosu. Opisuje choroby narządu głosowego. Zna podstawowe zasady komunikacji interpersonalnej oraz przygotowywania wystąpień publicznych.

Umiejętności: Student potrafi oddychać torem całościowym bez podparcia oddechowego i z podparciem oddechowym. Potrafi fonować, kierując głos na „maskę”, wykorzystując miękkie nastawienie głosu. Właściwie wykorzystuje rezonatory. Potrafi wygłaszać teksty z dbałością o poprawną artykulację i dykcję., Potrafi przygotować i wygłosić wystąpienie publiczne.

Inne kompetencje (postawy): Student rozbudza swą wrażliwość na piękno głosu ludzkiego i mowy ojczystej. Dba o wyrazistość i zrozumiałość własnej mowy, jak również mowy innych. Dba o optymalne warunki pracy głosem dla siebie i swojego otoczenia. Jest otwarty na uczestnictwo w różnego typu wystąpieniach publicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treść zajęć:
1.Podstawowe terminy z zakresu emisji głosu;
2.Budowa i czynności narządów mowy;
3.Aparat oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny i odbiorczy, rezonatory; ich funkcja w procesie emisji głosu, ćwiczenia praktyczne;
4.Głos człowieka i jego właściwości, ćwiczenia praktyczne;
5.Cechy i zasady prawidłowej emisji głosu, ćwiczenia praktyczne;
6.Świadoma i ekonomiczna praca głosem, ćwiczenia praktyczne;
7.Prawidłowa postawa mówcy, ćwiczenia praktyczne;
8.Zaburzenia głosu i ich przyczyny;
9.Profilaktyka i higiena głosu;
10.Ćwiczenia : rozluźniające i relaksujące oraz oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne i dykcyjne;
11.Komunikacja interpersonalna, ćwiczenia praktyczne;
12.Wystąpienia publiczne - pokaz.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: zajęcia warsztatowe, pokazowe, prezentacje i filmy, dyskusja.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: laboratorium o dużej przestrzeni z drewniana podłogą lub wykładziną dywanową, karimaty, laptop, rzutnik multimedialny, głośniki
forma i warunki zaliczenia
1.Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: zaliczenie z oceną na podstawie frekwencji – 10%, oraz kolokwium z zakresu teorii – 30%, zaliczenie szeregu umiejętności praktycznych (oddychanie, fonacja, wykorzystywanie rezonatorów, mówienie z prawidłowa dykcją oraz wystąpienie publiczne) – 60%
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca, inne pomoce dydaktyczne.
1.Obowiązkowa:
Tarasiewicz B.: Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do nauki emisji głosu, Kraków 2006
2.Uzupełniająca
Toczyska B.: Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2000.