Archiwistyka (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:15500-XXXX-01WYK0124
Kierunek studiów: Teologia - Historia Kościoła (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami archiwów w Polsce i organizacją ich zasobu, terminologią archiwalną oraz metodyką pracy w archiwum (ogólna orientacji w zasadach pracy archiwalnej i funkcjonowania archiwów).

Zamierzone efekty kształcenia
Wiedza: Opisanie powstawania i rozwoju archiwów. Porównanie okoliczności powstawania archiwów kościelnych w różnych regionach Polski. Zdefiniowanie zakresu znaczeniowego podstawowego słownictwa używanego w odniesieniu do archiwów.
Umiejętności: Umiejętność przygotowania się do prowadzenia kwerendy naukowej w archiwach. Eksploracja zasobów archiwalnych pod kątem zapotrzebowania na konkretne materiały źródłowe.
Inne kompetencje: Dbałość o precyzję terminologii archiwistycznej. Otwartość na osobiste doświadczenie pracy w archiwum diecezjalnym. Postępowanie zgodne z przyjętymi zasadami obchodzenia się z archiwaliami. Wrażliwość na kulturalną wartość materiałów archiwalnych
wymagania wstępne: znajomość historii Kościoła na poziomie studiów magisterskich z teologii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
treści programowe
Treść zajęć: Pojęcie i zakres nauki o archiwach. Podstawowe pojęcia nauki o archiwach. Rozwój form kancelaryjnych i archiwalnych. Informacja o dziejach archiwów. Metoda poszukiwań archiwalnych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Forma zajęć: wykład tradycyjny, konwersacja, prezentacje studentów.
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: karty inwentarzowe zasobów archiwalnych, bazy danych umieszczone na stronie internetowej NDAP
forma i warunki zaliczenia
Sposób sprawdzenia osiągnięcia efektów zmierzonych: praca pisemna - 50%; Prezentacja opracowania wybranego zasobu – 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa i uzupełniająca
Biernat Cz., Problemy archiwistyki współczesnej, Warszawa 1977; Robótka H., Ryszewski B., Tomczak A., Archiwistyka, Warszawa 1989; Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, rozdz. 11; Kancelaria i archiwum zakładowe, red. Z. Pustuła, Warszawa 2001; Kufel R. R., Kancelaria, registratura i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII do początku XXI  wieku, Zielona Góra 2005; Metodyka pracy archiwalnej, red. S. Nawrocki, s. Sierpowski, Poznań 2004; Nawrocki S., Rozwój form kancelaryjnych na ziemiach polskich od średniowiecza do końca XX wieku, Poznań 1998; Poradnik dla archiwisty instytucji polskiej na obczyźnie, red. J. Krochmal, Warszawa 2006; Wiśniewski J., Archiwalia w bibliotekach i muzeach, Poznań 2000.
Inne pomoce dydaktyczne: informatory archiwalne drukowane i internetowe