Teologia moralna ogólna (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Teologii - Instytut Nauk Teologicznych
Kod ECTS:08200-XXXX-01CWI0024
Kierunek studiów: Teologia kurs B (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Założenia i cele przedmiotu: ćwiczenia stanowią integralną część wykładu z teologii moralnej ogólnej i ukazują ludzką moralność jako przedmiot refleksji teologicznej. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami teologii moralnej fundamentalnej, oraz wprowadzenie ich w myślenie teologicznomoralne.
Ograniczenia: brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe: zajęcia wprowadzają w problematykę moralności chrześcijańskiej i obejmują następujące zagadnienia: powołanie chrześcijańskie; przejawy współczesnego sporu o człowieka w aspekcie moralnym; moralność chrześcijańska a subiektywizm, sytuacjonizm i relatywizm; prawo Boże a ludzka wolność, prawo Boże a prawo cywilne; utrata poczucia grzechu w świecie współczesnym, znieprawienie sumienia; drogi formacji sumienia; grzech społeczny i struktury grzechu; nawrócenie jako przemiana moralna i rzeczywistość religijna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: ćwiczenia ,
Forma i warunki zaliczenia zajęć: zaliczenie na ocenę, trzy kryteria: prezentacja wybranego tematu (forma ustna i pisemna); test ze znajomości encykliki „Veritatis splendor”; aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.Jan Paweł II, Encyklika „Veritatis splendor”;
2.Sobór Watykański II. Konstytucja duszpasterska o Kościele „Gaudium et spes”;
3.Jan Paweł II – Encyklopedia nauczania moralnego. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom 2005
4.Nowosad S.: Teologia moralna ogólna, Lublin 1994.
5.Olejnik S. Teologia moralna fundamentalna. Włocławek 1998.
Piegsa J. Człowiek – istota moralna. T.1: Teologia moralna fundamentalna. Opole 2002
Literatura uzupełniająca:
1.Häring B. Nauka Chrystusa. T. 1: Zasadnicza postać chrześcijańskiego życia. Teologia moralna ogólna. Poznań 1962;
2.Perspektywy i problemy teologii moralnej. Red. T. Goffi, Tłum. T. Mieszkowski. Warszawa 1982;
3.Ślipko T.: Zarys etyki ogólnej, Kraków 1992;
4.Rosik S. Wezwania i wybory moralne. Refleksje teologicznomoralne. Lublin 1992;
5.Greniuk F.: Katolicka teologia moralna w poszukiwaniu własnej tożsamości, Lublin 1993;
6.Pinckaers S.T.: Źródła moralności chrześcijańskiej. Tłum. A. Kuryś. Poznań 1994
7.Demmer K.: Wprowadzenie do teologii moralnej. Kraków 1996;
8.Veritatem facientes. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Franciszka Greniuka. Red. J. Nagórny, J. Wróbel. Lublin 1997;
9.Nowosad S. Odnowa anglikańskiej teologii moralnej w XX wieku. Lublin 2001.
10.Merino E.C., de Haro R.G.: Teologia moralna fundamentalna. Kraków 2004;