Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Klasyczna (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 6   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Ćwiczenia obowiązkowe
1Paleografia grecka i łacińska (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wojciech Kopek
Seminaria
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr Wojciech Kopek
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
3Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
4Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Iwona Wieżel
5Literatura, kultura i język starożytnej Grecji (seminarium)Zbo/5 30 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Wykłady obowiązkowe
1Literatura grecka (wykład)E/4 15 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
2Łacińska literatura chrześcijańska (wykład)E/3 15 dr Agnieszka Strycharczuk
Profile studiów
Profil śródziemnomorski
Ćwiczenia obowiązkowe
1Lektura tekstów greckich (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Ewa Osek, prof. KUL
2Lektura tekstów łacińskich (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Agnieszka Dziuba

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze