Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy prawa oświatowego (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Magdalena Pyter
2Literatura dla dzieci (wykład)E/1 15 dr hab. Elżbieta Stoch
3Podstawy psychologii klinicznej (wykład)Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
4Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
5Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
6Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
7Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Barbara Borowska
8Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Barbara Borowska
9Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Barbara Borowska
10Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
11Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
12Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
13Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Martyna Strembska-Kozieł
14Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Anna Szudra-Barszcz
15Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Anna Szudra-Barszcz
16Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 4) Z/1 15 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Badora
3Metodyka pracy pedagoga szkolnego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Marta Buk-Cegiełka
4System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
5Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
6Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
8Wzory i wzorce w edukacji i wychowaniu (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Specjalność 1: Pedagogika szkolna z profilaktyką
Przedmioty specjalnościowe
1Aksjologia edukacji szkolnej (wykład)E/2 30 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Profilaktyka zdrowotna w szkole (wykład)E/1 15 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
3Metodyka organizacji zajęć pozalekcyjnych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Ewelina Szlachta
4Metodyka pracy z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Anna Zarzycka
5Metodyka pracy z uczniem zdolnym (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Marlena Dudzińska
6Diagnoza i profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży szkolnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr Magdalena Łuka
7Wykorzystanie technologii informacyjnej w realizacji funkcji szkoły (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Maciej Celiński
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty specjalnościowe
1Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)E/1 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
2Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)Z/2 15 mgr Magdalena Leśniak
3Psychopedagogika prokreacji (wykład)E/3 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej (wykład)E/2 15 dr Magdalena Łuka
5Metodyka usprawniania interakcji rodzinnych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Magdalena Łuka
6Metodyka diagnozowania sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Metodyka działań wolontariackich wobec rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Katarzyna Braun
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)Z/2 15 dr Patrycja Leśniak-Walczuk
5Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
6Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Malwina Socha
7Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Mazur
Seminaria licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Łuka
3Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Barbara Borowska
4Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
5Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
6Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
Praktyka ciągła po II roku
1Praktyka ciągła (praktyki)Zbo/4 120 dr Anna Szudra-Barszcz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze