Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Literatura dla dzieci (wykład)E/1 15 dr hab. Elżbieta Stoch
2Podstawy psychologii klinicznej (wykład)Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
3Kultura języka polskiego (wykład)Z/1 15 dr Barbara Borowska
4Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
5Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
6Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
7Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Barbara Borowska
8Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Barbara Borowska
9Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 3) Z/1 30 dr Barbara Borowska
10Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
11Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
12Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 3) Z/1 30 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
Przedmioty do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Glottodydaktyka ojczystojęzyczna i glottoterapia (wykład)Z/2 30 dr Barbara Borowska
3Integracja środowisk wychowawczych (konwersatorium)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
4Komunikacja w klasie szkolnej (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Badora
5Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
6System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
7Turystyka dzieci i młodzieży (wykład)Z/2 30 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
8Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Aleksandra Borowicz
9Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
10Wybrane zagadnienia profilaktyki wykluczenia społecznego i kulturowego (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Wiesław Partyka
11Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem - wybrane zagadnienia (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
12Wzory i wzorce osobowe w edukacji i wychowaniu (wykład)Z/2 30 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Specjalność 1: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
Przedmioty w ramach specjalności
1Światowe, europejskie i polskie systemy wychowawczo-dydaktyczne w edukacji elementarnej (wykład)Z/2 15 prof. dr hab. Krystyna Chałas
2Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 mgr Aleksandra Strużyńska
3Metodyka wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 mgr Aleksandra Strużyńska
4Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Anna Badora
5Metodyka edukacji plastycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Anna Badora
6Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
7Metodyka edukacji muzycznej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Marta Buk-Cegiełka
8Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
9Metodyka wychowania przedszkolnego (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 S. dr hab. Maria Opiela, prof. KUL
10Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 15 S. mgr Iwona Lis
11Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyrównywanie szans edukacyjnych (konwersatorium - Grupa: 2) Z/2 15 S. mgr Iwona Lis
12Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 15 dr Anna Badora
13Projektowanie, dokumentowanie i ewaluacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 15 dr Anna Badora
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty w ramach specjalności
1Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)E/3 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
2Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)Z/0 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
3Psychopedagogika prokreacji (wykład)E/3 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Profilaktyka i terapia interakcji rodzinnych (wykład)E/4 15 dr Magdalena Łuka
5Profilaktyka i terapia interakcji rodzinnych (ćwiczenia)Z/0 15 dr Magdalena Łuka
6Diagnostyka sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Wolontariat wobec rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Katarzyna Braun
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty w ramach specjalności
1Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
3Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)Z/2 15 dr Lidia Pietruszka
5Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Magdalena Łuka
6Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 mgr Magdalena Wójcik
7Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)Z/2 15 dr hab. Ryszard Skrzyniarz
Seminaria licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Lucyna Dziaczkowska
2Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Łuka
3Edukacja językowa i literacko-artystyczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Barbara Borowska
4Edukacja szkolna (seminarium)Zbo/1 30 dr Marta Buk-Cegiełka
5Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
6Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
7Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
8Rozwój i wychowanie małego dziecka (seminarium)Zbo/1 30 dr Ewelina Świdrak
Praktyka
1Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 1) Zbo/3 120 dr Lidia Pietruszka
2Praktyka ciągła (praktyki - Grupa: 2) Zbo/3 120 dr Anna Szudra-Barszcz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze