Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2023/2024


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Elementy prawa oświatowego (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Magdalena Pyter
2Podstawy psychologii klinicznej (wykład)Z/1 15 dr Elżbieta Januszewska
3Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
4Praca socjalna i gerontologia społeczna (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/1 30 dr Katarzyna Braun
5Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr Dorota Bis
6Projektowanie systemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Dorota Bis
7Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 1) Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
8Pedagogika pracy (konwersatorium - Grupa: 2) Z/1 15 dr hab. Beata Jakimiuk, prof. KUL
9Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 15 dr Anna Szudra-Barszcz
10Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 15 dr Anna Szudra-Barszcz
11Warsztat pracy nauczyciela-wychowawcy (warsztaty - Grupa: 3) Z/1 15 dr Anna Szudra-Barszcz
12Literatura dla dzieci (wykład)E/1 15 dr hab. Elżbieta Stoch
Specjalność 2: Pedagogika rodziny, poradnictwo i kuratela rodzinna
Przedmioty specjalnościowe
1Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (wykład)E/3 15 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
2Tożsamość płciowa - rozwój i wychowanie (konwersatorium)Z/0 15 mgr Magdalena Leśniak
3Psychopedagogika prokreacji (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL
4Interakcje rodzinne w teorii i praktyce pedagogicznej (wykład)E/2 15 dr Magdalena Łuka
5Metodyka usprawniania interakcji rodzinnych (ćwiczenia)Z/2 15 dr Magdalena Łuka
6Metodyka diagnozowania sytuacji rodzinnej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Danuta Opozda, prof. KUL
7Metodyka działań wolontariackich wobec rodziny (ćwiczenia)Z/1 15 dr Katarzyna Braun
Specjalność 3: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja
Przedmioty specjalnościowe
1Systemy opieki nad dzieckiem w Unii Europejskiej (wykład)E/2 15 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
2Diagnostyka resocjalizacyjna (wykład)E/2 15 dr Magdalena Łuka
3Zagrożenia i ochrona współczesnego dzieciństwa (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
4Praca z bezrobotnym i jego rodziną (ćwiczenia)Z/2 15 dr Lidia Pietruszka
5Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
6Metodyka resocjalizacji i działań profilaktycznych (ćwiczenia)Z/2 15 Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała, prof. KUL
7Koncepcje kurateli sądowej (ćwiczenia)Z/2 15 dr Anna Mazur
Zajęcia do wyboru
1Animacja grup dziecięcych i młodzieżowych (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Elżbieta Stoch
2Arteterapia - teatr i drama w pracy z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ćwiczenia)Z/2 30 Brak obsady
3Metody aktywizujące w pracy z grupą (ćwiczenia)Z/2 30 dr Iwona Szewczak
4Prognozowanie w pedagogice (wykład)Z/2 30 dr Magdalena Parzyszek
5System prewencyjny ks. Jana Bosko w praktyce wychowawczej (wykład)Z/2 30 Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński, prof. KUL
6Współpraca rodziny i szkoły (konwersatorium)Z/2 30 dr Lidia Pietruszka
7Wychowanie i opieka nad niemowlęciem i małym dzieckiem (wykład)Z/2 30 dr Ewelina Świdrak
8Wzory i wzorce w edukacji (wykład)Z/2 30 dr Małgorzata Łobacz
Seminarium licencjackie
1Aksjologiczne podstawy edukacji (seminarium)Zbo/1 30 dr Małgorzata Łobacz
2Dysfunkcjonalność środowisk wychowawczych (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Łuka
3Organizacje społeczne i wolontariat (seminarium)Zbo/1 30 dr Katarzyna Braun
4Pedagogika opiekuńcza i społeczna (seminarium)Zbo/1 30 dr Lidia Pietruszka
5Pedagogika rodziny (seminarium)Zbo/1 30 dr Magdalena Parzyszek
Praktyka ciągła po II roku
1Praktyka ciągła po II roku (120 godzin) (praktyki)Zbo/4 120 dr Anna Szudra-Barszcz

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze