Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne I stopnia)
Rok III - Semestr 5   2019/2020

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Filozofia Boga (wykład)E/4 30 dr Paulina Sulenta
2Historia filozofii w Polsce (wykład)E/5 30 Ks. dr hab. Rafał Charzyński
Ćwiczenia obowiązkowe
1Filozofia Boga (ćwiczenia)Z/0 15 dr Paulina Sulenta
2Historia filozofii w Polsce i kolokwium tekstów filozoficznych (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Wanda Bajor, prof. KUL
Seminarium licencjackie
(Należy wybrać jedno seminarium)
1Historia filozofii, logika, teoria poznania i nauki (seminarium)Zbo/4 30 dr hab. Andrzej Stefańczyk
2Metafizyka, antropologia, etyka (seminarium)Zbo/4 30 dr Wojciech Lewandowski
Praca licencjacka
1Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa - Grupa: 1) Zbo/5 0 dr Wojciech Lewandowski
2Praca licencjacka i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa - Grupa: 2) Zbo/5 0 dr hab. Andrzej Stefańczyk
Ścieżka A: Świat i człowiek
1Filozofia prawa (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Katarzyna Stępień
Ścieżka B: Poznanie i dzieje
1Teoria systemów dedukcyjnych (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Translatoria do wyboru
(Należy wybrać jedno translatorium)
1Translatorium filozoficznych tekstów w językach klasycznych (translatorium)Z/4 30 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
2Translatorium filozoficznych tekstów w języku angielskim (translatorium)Z/4 30 dr Maksymilian Roszyk
3Translatorium filozoficznych tekstów w języku francuskim/niemieckim (translatorium)Z/4 30 Zawieszone
Wykłady monograficzne do wyboru
(Należy wybrać 30 godz., 4 pkt. ECTS)
1Etyka ogólna (wykład)E/2 15 Zawieszone
2Filozofia przyrody (wykład)E/2 15 Zawieszone
3Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (wykład)E/2 15 dr hab. Anna Palusińska
4Metafizyka i antropologia (wykład)E/2 15 dr hab. Arkadiusz Gudaniec, prof. KUL
5Metodologia nauk (wykład)E/2 15 Ks. dr Robert Kublikowski
6Podstawy informatyki (wykład)E/2 15 Zawieszone
Praktyki zawodowe w wymiarze trzech tygodni
1Praktyki zawodowe (praktyki)Zbo/1 0 Ks. dr Robert Kublikowski

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze