Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo w biznesie (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 2   2021/2022


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Case study - modele biznesowe (warsztaty)Z/1 10 Brak obsady
2Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 1) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
3Doing Business in English - Język angielski (warsztaty - Grupa: 2) Z/1 30 mgr Beata Panasiuk
4Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (wykład)E/6 30 dr Piotr Sławicki
5Prawo rozwiązywania sporów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (ćwiczenia)Z/0 15 dr Damian Bara
6Podstawy rachunkowości (ćwiczenia)Z/0 15 dr Robert Pankiewicz
7Podstawy rachunkowości (wykład)E/3 30 dr Robert Pankiewicz
8Zarządzanie projektem - case study (wykład)E/3 15 dr Paweł Fortuna
Przedmioty do wyboru
Podstawowy kurs wybranego języka obcego - kontynuacja
1Podstawowy kurs języka chińskiego (warsztaty)Z/1 30 Zawieszone
2Podstawowy kurs języka rosyjskiego (warsztaty)Z/1 30 dr Ewelina Jasińska-Grabowska
Przedmioty do wyboru
Seminarium magisterskie (kontynuacja)
1Finanse i podatki w działalności gospodarczej (seminarium)Zbo/1 30 dr Marcin Burzec
2Ochrona karna obrotu gospodarczego (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Małgorzata Gałązka
3Postępowanie administracyjne (seminarium)Zbo/1 30 dr hab. Jan Izdebski, prof. KUL
4Prawo umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 dr Piotr Sławicki
5Prawo w obrocie gospodarczym (seminarium)Zbo/1 30 Zawieszone
Przedmioty do wyboru
Warsztaty (2 do wyboru na semestr)
1Marketing (warsztaty)Z/3 15 Brak obsady
2Pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych (warsztaty)Z/3 15 dr Edyta Krzysztofik
3Psychologia biznesu (warsztaty)Z/3 15 dr Paweł Fortuna
4Zarządzanie zasobami ludzkimi (warsztaty)Z/3 15 dr Piotr Sławicki
Przedmioty do wyboru
Przedmiot kluczowy (wykład i ćwiczenia)
1Prawo karne gospodarcze (wykład)E/3 15 dr hab. Małgorzata Gałązka
2Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (wykład)E/3 15 dr hab. Sebastian Kwiecień
3Wybrane zagadnienia międzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego (wykład)E/3 15 Brak obsady
4Prawo karne gospodarcze (ćwiczenia)Z/0 15 dr hab. Małgorzata Gałązka
5Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (ćwiczenia)Z/0 15 mgr Karol Sołtys
6Wybrane zagadnienia międzynarodowego obrotu prawnego i biznesowego (ćwiczenia)Z/0 15 Brak obsady
Przedmioty do wyboru
Wykład fakultatywny (1 do wyboru)
1Arbitraż międzynarodowy (wykład)Z/3 15 dr Piotr Sławicki
2Klinika prawa - sekcja mediacji i arbitrażu (laboratorium)Z/3 15 Ks. dr hab. Włodzimierz Broński, prof. KUL
3Międzynarodowy obrót handlowy (wykład)Z/3 15 Brak obsady
4Opodatkowanie zagranicznej działalności gospodarczej (wykład)Z/3 15 dr hab. Beata Kucia-Guściora, prof. KUL
5Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce (wykład)Z/3 15 dr hab. Leszek Ćwikła, prof. KUL
6Prawo zamówień publicznych (wykład)Z/3 15 dr Katarzyna Kułak-Krzysiak
7Sądowe dochodzenie roszczeń przez przedsiębiorców (wykład)Z/3 15 dr Edyta Gapska
Przedmioty do wyboru
Zajęcia ogólnouniwersyteckie w języku obcym
1Advances in theory and research of personality (wykład)Z/2 30 dr Jan Kutnik
2Application of natural substances in biotechnology and medicine (wykład)Z/2 30 dr Radosław Mencfel
3Climate protection. European Union legal activities towards climate protection (konwersatorium)Z/2 30 dr Kamila Sobieraj
4Cross-cultural communication in management (wykład)Z/2 30 dr Mariusz Wołońciej
5Current trends in psychotherapy (wykład)Z/2 30 Brak obsady
6Epidemiology (wykład)Z/2 30 dr Urszula Bojakowska-Komsta
7EU Justice System (konwersatorium)Z/2 30 dr Edyta Krzysztofik
8Family Psychology (wykład)Z/2 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
9Modern trends in software development (konwersatorium)Z/2 30 mgr inż. Kamil Zieliński
10Music therapy – theoretical models and clinical applications (wykład)Z/2 30 dr Monika Toczyńska
11Positive Education (wykład)Z/2 30 dr Klaudia Martynowska
12The European Union as a community of values (wykład)Z/2 30 Brak obsady
13The personalistic education (wykład)Z/2 30 Ks. prof. dr hab. Marian Nowak
14Urban green space and health – promoting responsible behaviours and prophylactic (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Tomasz Stuczyński

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze