Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2020/2021


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Głąb, prof. KUL
2Logika praktyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Z/2 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze