Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych
Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne (stacjonarne I stopnia)
Rok I - Semestr 2   2019/2020


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Zajęcia obowiązkowe
1Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
2Logika praktyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Karczewska
3Praca roczna dla MISHuS (praca zaliczeniowa)Z/2 0 Brak obsady
Lektoraty
1Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (egzamin)E/0 0 mgr Alicja Narecka
2Język łaciński w percepcji nauk humanistycznych (lektorat - Grupa: 25) Z/0 30 mgr Alicja Narecka
3Język angielski - CEF B1+ (lektorat - Grupa: 66) Z/0 30 mgr Małgorzata Osękowska
4Język rosyjski - CEF B2 - Kurs ogólny z elementami języka akademickiego (lektorat - Grupa: 18) Z/0 30 mgr Barbara Okulska
5Język włoski - CEF B1 (lektorat - Grupa: 4) Z/0 30 dr Elżbieta Kolbus

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze