Wydział Filozofii
Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Rok I - Semestr 1   2021/2022

Program, efekty uczenia się i karty przedmiotów
Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Przedmioty obligatoryjne
1Metodyka pisania i analizowania tekstów naukowych (filozoficznych) (konwersatorium)Z/4 30 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
2Techniki przygotowania multimedialnych prezentacji naukowych (konwersatorium)Z/2 30 dr Andrzej Zykubek
3Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Obowiązkowe zajęcia dla osób posiadających licencjat z filozofii
1Historia relacji między naukami przyrodniczymi a filozofią (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
2Natura wszechświata (konwersatorium)Z/4 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
3Pochodzenie człowieka (konwersatorium)Z/4 30 dr Andrzej Zykubek
Obowiązkowe zajęcia dla osób nieposiadających licencjatu z filozofii
1Elementy metafizyki i antropologii filozoficznej (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Katarzyna Stępień
2Główne nurty w historii filozofii (konwersatorium)Z/4 30 dr hab. Anna Palusińska
3Metody badań naukowych (konwersatorium)Z/2 15 Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
4Podstawy logiki dla filozofów (konwersatorium)Z/2 15 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
Seminaria magisterskie do wyboru
(należy wybrać 1 seminarium z poniższej listy, wybór seminarium jest wiążący na wszystkie pozostałe semestry)
1Antropologia filozoficzna i filozofia prawa i praw człowieka (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Etyka (seminarium)Zbo/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
3Filozofia kultury (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Piotr Jaroszyński
4Filozofia przyrody ożywionej i filozofia ochrony środowiska (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Filozofia religii (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
6Historia filozofii nowożytnej i współczesnej (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
7Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Palusińska
8Logika (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Marcin Tkaczyk
9Metafizyka (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Tomasz Duma
10Ogólna metodologia nauk (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Ewa Lekka-Kowalik, prof. KUL
11Teoria poznania (seminarium)Zbo/2 30 prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać jedną ścieżkę)
Ścieżka A: Filozoficzne podstawy teizmu
1Logika scholastyczna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Bożena Czernecka-Rej, prof. KUL
2Metafizyczna interpretacja rzeczywistości (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Zbigniew Pańpuch, prof. KUL
3Odyseja filozoficzna - świat, bogowie, ludzie w poszukiwaniu natury człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Palusińska
4Struktura, rodzaje i sposoby rozstrzygania dylematów moralnych (konwersatorium)Z/2 30 S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Przedmioty specjalizacyjne (należy wybrać jedną ścieżkę)
Ścieżka B: Klasyczne i współczesne koncepcje człowieka
1Dramat ludzkiej wolności i jego antropologiczne podstawy (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Przemysław Gut, prof. KUL
2Filozoficzne teorie osoby (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Daszkiewicz
3Kulturowe i społeczne koncepcje człowieka (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
4Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki przyrodnicze (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Zenon Roskal
Memorial Lectures
(Ścieżka A i B: zamiast 30 godz. konwersatorium student może wybrać 30 godz. zajęć z listy Memorial Lectures)
1Karol Wojtyła Memorial Lectures (wykład)Z/2 30 prof. Adrian Reimers

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze