Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2020/2021


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Językoznawstwo ogólne (wykład)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Metodologia badań nad językiem (wykład)Z/1 15 dr hab. Mariusz Koper
3Metodologia badań literackich (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
4Antropologia kultury (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Adam Fitas
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Tomasz Bąk
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Zajęcia do wyboru
1Poezja wczesnonowożytna: archeologia znaczeń (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
2Pogranicza: literatura, sztuka, krytyka (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Język, kultura, społeczeństwo (wykład)Z/1 15 dr hab. Mariusz Koper
4Nurty, dzieła, twórcy literatury polskiej po 1918 roku (wykład)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
5Prasa II połowy XIX wieku - świat na oścież (wykład)Z/1 15 dr Joanna Lekan-Mrzewka
6Wybrane zagadnienia z teorii literatury, cz. I (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Podstawy dydaktyki (wykład)E/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Joanna Żytek
3Podstawowe pojęcia psychologii (wykład)E/1 15 dr Andrzej Januszewski
4Psychologia rozwoju, wychowania i uczenia się (konwersatorium - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Sabina Więsyk
5Wybrane problemy edukacyjne dzieci i młodzieży (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr Katarzyna Braun
6Pedagogika szkolna z elementami prawa oświatowego (wykład)E/2 30 Ks. dr hab. Adam Maj
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)Z/2 30 dr hab. Anna Czapla
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Teoria kultury (wykład)Z/1 15 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
2Teoria i historia filmu (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
3Estetyka kulturowa (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Roman Doktór
4Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
5Kultura popularna (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 4) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/2 15 prof. dr hab. Adam Fitas
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Anna Czapla
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Barbara Niebelska-Rajca
Konwersatoria
1Doktryny estetyczne i literackie. Tradycja (konwersatorium)Z/3 30 prof. dr hab. Dariusz Seweryn
2Doktryny estetyczne i literackie. Wiek XX i XXI (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Grzegorz Głąb
3Język polski jako dziedzictwo narodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Mariusz Koper
Zajęcia do wyboru
1Język polski na pograniczach (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Literatura polsko-żydowska w XX i XXI w. (konwersatorium)Z/2 30 dr Agnieszka Karczewska
3Motyw "walki Jakuba z Aniołem" w polskiej poezji XIX i XX w. (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Od Woltera do Chateaubrianda. Arcydzieła zachodnioeuropejskiego oświecenia i romantyzmu (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Roman Doktór
5Tadeusz Różewicz (wykład)Z/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6Teatr a kultura współczesna (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
Specjalizacja nauczycielska
1Emisja głosu (ćwiczenia)Z/1 30 dr Agnieszka Karczewska
2Dydaktyka języka polskiego w szkole podstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/3 45 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Kultura konwergencji (konwersatorium)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Nowoczesne media: teoria i praktyka (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Grzegorz Jędrek
5Polifonia kultury polskiej (ćwiczenia)Z/1 15 dr hab. Joanna Michalczuk
6Instytucje kultury (praktyki)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Egzaminy
1Teoria literatury (egzamin)E/1 0 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 Ks. dr Marek Wódka
Ćwiczenia obowiązkowe
1Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Przemiany współczesnej polszczyzny (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Cecylia Galilej
Seminaria
1Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Kulesza
3Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
4Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Monika Kulesza
Zajęcia do wyboru
1"Prywatne" i "historyczne" w poezji polskiej XX i XXI wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Z problemów teorii interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 mgr Grzegorz Jędrek
4Etyka i polityka w literaturze epok wczesnonowożytnych (wykład)Z/1 15 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Portrety pisarzy żydowskich (wykład)Z/1 15 dr Agnieszka Karczewska
6Teatr w myśli współczesnej (wykład)Z/1 15 dr Agnieszka Jarosz
7Wiedza o komunikacji. Wybrane zagadnienia (wykład)Z/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja nauczycielska
1Nauczyciel wobec sytuacji konfliktowych w szkole (konwersatorium)Z/1 15 dr Małgorzata Peroń
2Dydaktyka języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (ćwiczenia)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Multimedia w edukacji (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wioletta Próchniak
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 3 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 3 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Analiza dzieł sztuki muzycznej: formy klasyczne i awangardowe/jazz, rock, pop (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Analiza współczesnych tekstów kultury (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Roman Doktór
3Rynek i kultura (z elementami animacji kultury) (ćwiczenia)Z/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
4Instytucje kultury (praktyki)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty obowiązkowe
1Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/5 30 mgr Grzegorz Jędrek
2Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/5 30 mgr Grzegorz Jędrek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Językoznawstwo korpusowe (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (ćwiczenia)Z/3 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Monika Kulesza
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/10 0 dr hab. Monika Kulesza
Zajęcia do wyboru
1Genologia lingwistyczna (wykład)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Literatura polska po 1918 roku (wykład)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Głąb
3"Słynne, nieznane" dzieła romantyzmu (w perspektywie krytycznoliterackiej) (wykład)Z/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
4Wybrane zagadnienia z teorii literatury. Cz. 2 (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
5Arcydzieła dramatu i teatru (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Język sportu (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Mariusz Koper
7Literatura pogranicza polsko-żydowskiego (konwersatorium)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja nauczycielska
1Praktyka pedagogiczna ciągła w szkole ponadpodstawowej (praktyki)Z/3 110 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Egzamin (szkoła średnia) (egzamin)E/3 0 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Teoria i praktyka glottodydaktyki polszczyzny (egzamin)E/3 0 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/2 0 Brak obsady
2Instytucje kultury (praktyki)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Dziedzictwo kulturowe (konwersatorium)Z/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze