Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2018/2019


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 Ks. dr Krzysztof Napora
2Językoznawstwo ogólne (wykład)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Metodologia badań nad językiem (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
4Metodologia badań literackich (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
5Antropologia kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr Cecylia Galilej
2Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr Cecylia Galilej
3Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
4Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Zbo/2 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Roman Doktór
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Poezja a sztuki wizualne (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Szkoła starych mistrzów. Poeci XX i XXI wieku (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Lech Giemza
3Z problematyki teorii literatury i teorii interpretacji (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
4Czy piękno jest nudne? Z historii literatury współczesnej, cz. 2 (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
5Komunikacja międzykulturowa (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
6Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w. (wykład)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
7Polska myśl teatralna (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Piotr Magier
3Kluczowe kompetencje nauczyciela (konwersatorium)Z/2 15 dr Lucyna Krzysiak
4Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (warsztaty)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
5Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)Zbo/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
2Kultura popularna (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Teoria kultury (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
4Teoria i historia filmu (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
5Estetyka kulturowa (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr inż. Karolina Gajewska

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/3 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 mgr Maria Miedzwiecka
2Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 mgr Mateusz Nować
3Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 1) Z/2 30 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
4Teoria literatury (ćwiczenia - Grupa: 2) Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Doktryny estetyczne i literackie wieku XIX (wykład)E/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Doktryny estetyczne i literackie wieku XX (wykład)E/3 30 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
4Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 prof. dr hab. Roman Doktór
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Język polski jako dziedzictwo narodowe (wykład)E/3 30 dr Mariusz Koper
2Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Literatura polsko-żydowska (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Przemiany dramatu i teatru w XX wieku (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
3Wybrane zagadnienia z językoznawstwa synchronicznego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
4Arcydzieła romantyzmu w ujęciu krytycznoliterackim (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
5Periodyzacja i przemiany literatury lat 1918-2018 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6Wybrane zagadnienia z teolingwistyki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
2Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr Piotr Magier
3Etyka zawodowa nauczyciela (wykład)Z/1 15 dr hab. Alicja Puszka
4Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 1) Zbo/1 30 dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
5Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
6Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
7Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 50 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
8Praktyka psychologiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
9Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium - Grupa: 2) Zbo/1 30 Brak obsady
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paulina Oczko
4Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 mgr Marzena Porębska
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/3 45 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Kultura - społeczeństwo - komunikacja (konwersatorium)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Nowoczesne media: teoria i praktyka (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Lech Giemza
5Polifonia kultury polskiej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Egzaminy
1Teoria literatury (egzamin)E/2 0 dr hab. Andrzej Tyszczyk, prof. KUL
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 1) Zbo/0 3 mgr Sylwia Fedorowicz-Lisowska

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
3Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Agnieszka Czechowicz
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
7Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Lech Giemza
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Przemiany współczesnej polszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Poezja a sztuki wizualne (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Szkoła starych mistrzów. Poeci XX i XXI wieku (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Lech Giemza
3Z problematyki teorii literatury i teorii interpretacji (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
4Czy piękno jest nudne? Z historii literatury współczesnej, cz. 2 (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
5Komunikacja międzykulturowa (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
6Literatura żydowska powstała na ziemiach Rzeczpospolitej w XIX i XX w. (wykład)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
7Polska myśl teatralna (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Specjalizacja nauczycielska
1Nauczyciel - zawód czy misja? (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Multimedia w edukacji (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
5Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (ćwiczenia)Z/2 30 mgr Marzena Porębska
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 mgr Paulina Oczko
3Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 mgr Natalia Kuźma
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Analiza dzieł sztuki muzycznej: formy klasyczne i awangardowe/jazz, rock, pop (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Analiza współczesnych tekstów kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
3Rynek i kultura (z elementami animacji kultury) (ćwiczenia)Z/3 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
4Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty obowiązkowe
1Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Agnieszka Czechowicz
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Lech Giemza
6Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
7Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Agnieszka Czechowicz
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Językoznawstwo korpusowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
6Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Zajęcia do wyboru
1Literatura polsko-żydowska (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Przemiany dramatu i teatru w XX wieku (konwersatorium)Zbo/2 30 Ks. dr Mariusz Lach
3Wybrane zagadnienia z językoznawstwa synchronicznego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
4Arcydzieła romantyzmu w ujęciu krytycznoliterackim (wykład)Zbo/1 15 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
5Periodyzacja i przemiany literatury lat 1918-2018 (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6Wybrane zagadnienia z teolingwistyki (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (egzamin)E/3 0 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Teoria i praktyka glottodydaktyki polszczyzny (egzamin)E/2 0 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Metodyka nauczania wiedzy o kulturze (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Instytucje kultury (praktyki)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/1 0 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze