Wydział Nauk Humanistycznych
Filologia Polska (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020


Rok I - Semestr 1

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Językoznawstwo ogólne (wykład)E/3 30 dr hab. Henryk Duda, prof. KUL
2Metodologia badań nad językiem (wykład)Z/1 15 dr Mariusz Koper
3Metodologia badań literackich (wykład)Z/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
4Antropologia kultury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
5Biblia - istota i rola w kulturze (wykład)E/2 30 dr hab. Krzysztof Mielcarek, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Ireneusz Piekarski
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/6 30 dr hab. Monika Kulesza
Zajęcia do wyboru
1"Prywatne" i "historyczne" w poezji polskiej XX i XXI wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Z problemów teorii interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Etyka i polityka w literaturze epok wczesnonowożytnych (wykład)Z/1 15 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Portrety pisarzy żydowskich (wykład)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
6Teatr w myśli współczesnej (wykład)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
7Wiedza o komunikacji. Wybrane zagadnienia (wykład)Z/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka ogólna (wykład)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
2Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (ćwiczenia)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
4Kluczowe kompetencje nauczyciela (konwersatorium)Z/2 15 dr Lucyna Krzysiak
5Wybrane problemy edukacyjne młodzieży (konwersatorium)Z/2 30 dr Piotr Magier
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Kultura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego (wykład)Z/2 30 dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 1 (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Gry i zabawy w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
5Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Teoria kultury (wykład)Z/1 15 dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL
2Teoria i historia filmu (wykład)Z/1 15 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
4Estetyka kulturowa (wykład)Z/1 15 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
5Kultura popularna (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Szkolenia
1Szkolenie BHP (szkolenie - Grupa: 6) Zbo/0 3 mgr Piotr Kucewicz

Rok I - Semestr 2

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Antropologia kultury (wykład)E/3 15 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
Ćwiczenia obowiązkowe
1Sprawność i poprawność językowa (ćwiczenia)Z/2 30 dr Cecylia Galilej
2Teoria literatury (ćwiczenia)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
Seminaria
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Monika Kulesza
Konwersatoria
1Doktryny estetyczne i literackie. Tradycja (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Wacław Pyczek, prof. KUL
2Doktryny estetyczne i literackie. Wiek XX i XXI (konwersatorium)Z/3 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
3Język polski jako dziedzictwo narodowe (konwersatorium)Z/3 30 dr Mariusz Koper
Zajęcia do wyboru
1Arcydzieła dramatu i teatru (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Język sportu (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
3Literatura pogranicza polsko-żydowskiego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Genologia lingwistyczna (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Literatura polska po 1918 roku (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6"Słynne, nieznane" dzieła romantyzmu (w perspektywie krytycznoliterackiej) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Psychologia rozwojowa i wychowawcza młodzieży (konwersatorium)Z/1 30 dr Dominika Zarosińska
2Psychologia ogólna (wykład)E/1 30 dr Justyna Iskra
3Pedagogika ogólna (wykład)E/1 30 dr Piotr Magier
4Etyka zawodowa nauczyciela (wykład)Z/1 15 dr hab. Joanna Szady
5Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
6Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 50 Brak obsady
7Praktyka psychologiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 30 Brak obsady
8Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 Brak obsady
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Sztuki wizualne i widowiskowe (konwersatorium)Z/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
2Lektura dzieła filmowego (analiza i interpretacja) (konwersatorium)Z/3 45 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
3Kultura konwergencji (konwersatorium)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Nowoczesne media: teoria i praktyka (ćwiczenia)Z/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
5Polifonia kultury polskiej (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
6Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/1 30 dr Anna Majewska-Wójcik
2Metodyka i organizacja nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
3Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (konwersatorium)Z/2 30 Brak obsady
4Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
5Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/0 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn

Rok II - Semestr 3

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Katolicka nauka społeczna i myśl społeczna Jana Pawła II (wykład)E/2 30 dr Katarzyna Lenart-Kłoś
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/8 30 prof. dr hab. Roman Doktór
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 prof. dr hab. Roman Doktór
5Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Zbo/2 30 prof. dr hab. Małgorzata Łukaszuk-Piekara
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/8 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/9 0 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
3Przemiany współczesnej polszczyzny (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1"Prywatne" i "historyczne" w poezji polskiej XX i XXI wieku (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Lech Giemza, prof. KUL
2Sztuki wizualne w kulturze (perspektywa krytycznoliteracka) (konwersatorium)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
3Z problemów teorii interpretacji (konwersatorium)Z/2 30 prof. dr hab. Andrzej Tyszczyk
4Etyka i polityka w literaturze epok wczesnonowożytnych (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Justyna Dąbkowska-Kujko, prof. KUL
5Portrety pisarzy żydowskich (wykład)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
6Teatr w myśli współczesnej (wykład)Zbo/1 15 Ks. dr Mariusz Lach
7Wiedza o komunikacji. Wybrane zagadnienia (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja nauczycielska
1Multimedia w edukacji (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Nauczyciel - zawód czy misja? (wykład)Zbo/1 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
3Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (warsztaty)Z/2 30 dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
4Praktyki śródroczne w szkole średniej (praktyki)Zbo/1 10 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
5Praktyka pedagogiczna w szkole średniej (praktyki)Z/1 40 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Rozwijanie sprawności językowych u uczących się języka polskiego jako obcego (ćwiczenia)Z/2 30 dr Wioletta Próchniak
2Gramatyka funkcjonalna języka polskiego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
3Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego, cz. 2 (konwersatorium)Z/2 30 dr Anna Majewska-Wójcik
4Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Zbo/1 35 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Analiza dzieł sztuki muzycznej: formy klasyczne i awangardowe/jazz, rock, pop (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Wojciech Wytrążek
2Analiza współczesnych tekstów kultury (konwersatorium)Z/2 30 dr hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL
3Rynek i kultura (z elementami animacji kultury) (ćwiczenia)Z/3 30 Ks. dr Mariusz Lach
4Instytucje kultury (praktyki)Zbo/0 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba

Rok II - Semestr 4

Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Warsztaty obowiązkowe
1Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 1) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
2Zaawansowane technologie cyfrowe w pracy filologa (warsztaty - Grupa: 2) Z/2 30 dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Profil filologiczny
Profil literaturoznawczy
1Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Adam Fitas, prof. KUL
2Seminarium literaturoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 prof. dr hab. Roman Doktór
3Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 Brak obsady
4Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 Brak obsady
5Najnowsze zjawiska w literaturze polskiej (1989-2010) (ćwiczenia)Z/2 30 dr Małgorzata Peroń
Profil filologiczny
Profil językoznawczy
1Seminarium językoznawcze (seminarium)Zbo/10 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
2Praca magisterska i przygotowanie do egzaminu dyplomowego (praca zaliczeniowa)Zbo/11 0 Brak obsady
3Językoznawstwo korpusowe (ćwiczenia)Z/2 30 dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka, prof. KUL
Zajęcia do wyboru
1Arcydzieła dramatu i teatru (konwersatorium)Zbo/2 30 dr hab. Anna Podstawka, prof. KUL
2Język sportu (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Mariusz Koper
3Literatura pogranicza polsko-żydowskiego (konwersatorium)Zbo/2 30 dr Monika Szabłowska-Zaremba
4Genologia lingwistyczna (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska, prof. KUL
5Literatura polska po 1918 roku (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Zdzisław Kudelski, prof. KUL
6"Słynne, nieznane" dzieła romantyzmu (w perspektywie krytycznoliterackiej) (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Małgorzata Król, prof. KUL
7Wybrane zagadnienia z teorii literatury (wykład)Zbo/1 15 dr hab. Ireneusz Piekarski
Specjalizacja nauczycielska
1Dydaktyka języka polskiego w szkole średniej (egzamin)E/3 0 Brak obsady
Specjalizacja glottodydaktyczna
1Praktyka glottodydaktyczna (praktyki)Z/1 40 dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
2Teoria i praktyka glottodydaktyki polszczyzny (egzamin)E/2 0 Brak obsady
Specjalizacja antropologiczno-kulturowa
1Dziedzictwo kulturowe (ćwiczenia)Z/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
2Instytucje kultury (praktyki)Zbo/1 15 dr Monika Szabłowska-Zaremba
3Egzamin specjalizacyjny (egzamin)E/1 0 Brak obsady

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze