Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Prawo do lokalu a postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
The Effects of Motor Expertise on Sensorimotor Rhythm Desynchronization during Execution and Imagery of Sequential Movements [Wpływ wiedzy motorycznej na desynchronizację rytmu sensomotorycznego podczas wykonywania i obrazowania ruchów sekwencyjnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Piotr Francuz
Wstęp
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Joanna Michalczuk
Mucja - "niewierna żona Pompejusza"
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Renesansowe czytanie Kroniki Jana Długosza. Na przykładzie deskrypcji bitwy pod Świecinem Jana Długosza i Marcina Kromera.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Agnieszka Dziuba
Революція гідності та російська агресія в Україні: польська рецепція [Rewolucja godności i rosyjska argesja na Ukrainie: polska recepcja]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Dyskusje tożsamościowe w ukraińskiej publicystyce i literaturze pomajdanowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Stanisław Westfal - w Polsce i poza Polską
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Kazimierz Kummer: proza jednak nie hłaskoidalna
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Lech Giemza
Królowie zbiorowej wyobraźni
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Lech Giemza
A. Różańska, Edukacja religijna młodzieży w warunkach pluralizmu religijnego w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) – studium porównawcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 (ss. 521)
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Pedagogika
S. dr hab. Maria Opiela prof. KUL
Maryja w komunijnym planie Ojca
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Duszpasterstwo uchodźców w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej z 2013 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Niderlandzkie przykładne opowieści. Konteksty literackie i kulturowe delfckiej Księgi cudów Najświętszej Maryi Panny
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
KulturoznawstwoLiteraturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
Siła tożsamości czy wspólnota doświadczeń? Obraz Łesi Ukrainki w poemacie Siarhieja Hrachouskiego Rozstanie o świcie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Strategie komunikacji marki a przekazywanie charyzmatu rodziny zakonnej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o mediachNauki o poznaniu i komunikacji społecznejNauki teologiczne
Ks. dr hab. Jarosław Woźniak
. Klassifikationen und Desidentifikationen. Zu prekären Identitätsentwürfen in postmigrantischer Literatur junger Generation – Olga Grjasnowas Der Russe ist einer, der Birken liebt und Sasha M. Salzmanns Ausser sich [Klasyfikacje i dezidentyfikacje. O kryzysie tożsamościowym w postmigracyjnej literaturze młodego pokolenia Olga Grjasnowas Der Russe ist einer, der Birken liebt und Sasha M. Salzmanns Ausser sich]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Anna Rutka prof. KUL
Measurement Invariance of the Short Version of the Problematic Mobile Phone Use Questionnaire (PMPUQ-SV) across Eight Languages [Niezmienność pomiaru krótkiej wersji kwestionariusza problematycznego używania telefonów komórkowych (PMPUQ-SV) w ośmiu językach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Joanna Chwaszcz
Słowo wstępne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Przegląd współczynników zgodności par
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Tomasz Korulczyk
Przedmowa
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Schreiben als Selbstvergewisserung. Zu Strategien des Erzählens in Urs Faes‘ "Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch" (2017) [Pisanie jako samo-upewnienie. Strategie narracyjne w "Halt auf Verlangen. Ein Fahrtenbuch" (2017) Ursa Faesa ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Małgorzata Dubrowska prof. KUL
Zarys realistyczno-krytycystycznej koncepcji socjologicznej analizy literatury
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoSocjologia
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
What Kind of History Do We Need? Remarks by a Participant in International Dialog Projects [Jakiego rodzaju historia jest nam potrzebna? Uwagi uczestnika międzynarodowych projektów dialogowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Mirosław Filipowicz prof. KUL
Problem socjologii literatury
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Arkadiusz Jabłoński prof. KUL
The result of the LGU budget in the context of the mission of local governments [Wynik budżetu JST w kontekście misji samorządu terytorialnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Rozgraniczenie a postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia (rozważania na kanwie wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Grzegorz Wolak
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29641 zweryfikowanych pozycji.