Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola [The Symbolism of Biblical Birds in the Letters of Paulinus of Nola]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Wysocki prof. KUL
Generalized anxiety and depressive symptoms in various age groups during the COVID-19 lockdown in Poland. Specific predictors and differences in symptoms severity [Uogólnione objawy lęku i depresji w różnych grupach wiekowych podczas blokady COVID-19 w Polsce. Specyficzne przewidywania i różnice w nasileniu objawów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
dr Andrzej Cudo
The Cairo Genizah Fragment of the Visions of Levi from the University of Manchester Library [Fragment Wizji Lewiego z Genizy Kairskiej przechowywany w bibliotece Uniwersytetu Manchester]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp. [Tadeusz Pióro & Marek Paryż (eds), Thomas Pynchon. Warsaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018: 256 pp.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr Dominika Bugno-Narecka
Wisdom as the mediator in the relationships between religious meaning system and attitude toward death among older adults [Mądrość jako mediator w relacjach religijnego systemu znaczeń i postawy wobec śmierci u osób w okresie późnej dorosłości]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised. [Polska adaptacja kesstionariusza DAP-R]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
Ks. dr Paweł Brudek
Maryja – „Ucieczka nasza” w czasie próby
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Po Upadku. O twórczości Czesława Miłosza
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Interpersonal Forgiveness and Meaning in Life in Older Adults: The Mediating and Moderating Roles of the Religious Meaning System
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Status nauczyciela akademickiego jako osoby pełniącej funkcję publiczną. Uwagi na tle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
The problem of homogenisation of natural landscapes in Lublin by alien plant species. [Problem ujednolicania krajobrazów roślinnych Lublina przez gatunki roślin obcego pochodzenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Odzyskiwanie przestrzeni publicznych w miejscowościach z ruchem tranzytowym na przykładzie Grybowa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Wizualna percepcja kolorystyki i możliwości jej wykorzystania w budowaniu ładu przestrzennego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
architektura i urbanistykarolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Ewa Trzaskowska prof. KUL
Ks. prof. dr hab. Ireneusz Pawlak (22.03.1935-15.07.2020). Życie w służbie liturgii i muzyki
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2021
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
“Eingetauscht gegen Dubletten vom Kgl. Kunstgewerbemuseum in Berlin” – textiles from the Carl Schmidt’s collection in the Jagiellonian University Museum in Cracow*
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue [Evolutionism – Creationism: In Search for a Platform of Dialogue]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
filozofia
Ks. dr hab. Dariusz Dąbek
A Nineteenth-Century Processional from the Archive of Bonifratres in Cracow (Kraków). A Contribution to Research into Latin Monody [ XIX- wieczny procesjonal z Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie – źródło do badań monodii łacińskiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o sztuce
Ks. dr hab. Piotr Wiśniewski prof. KUL
Karol Wojtyła a nowoczesność
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Pedagogika rodziny jako subdyscyplina pedagogiczna o charakterze teoretycznym i empirycznym. Z doświadczeń Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
pedagogika
dr Magdalena Parzyszek
Sakramentalia
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2021
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Risk of Contracting COVID-19, Personal Resources and Subjective Well-Being among Healthcare Workers: The Mediating Role of Stress and Meaning-Making
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
psychologia
S. dr hab. Beata Zarzycka prof. KUL
Environmental Sensitivity and Awareness as Differentiating Factors in the Purchase Decision-Making Process in the Smartphone Industry—Case of Polish Consumers [Wrażliwość i świadomość środowiskowa jako czynniki różnicujące w procesie podejmowania decyzji zakupowych w branży smartfonów - przypadek polskich konsumentów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2021
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Monika Sak-Skowron
Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744. [Sacrificing a Serpent: Nonnus' Dionysiaca 2.671-679 and the Orphic Lithica 736-744.]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2021
literaturoznawstwo
dr hab. Ewa Osek prof. KUL
Klasyczne i nieklasyczne wizualizacje ciała ludzkiego w średniowiecznej plastyce. Poznawcze i artystyczne aspekty w wyobrażaniu cielesności i duchowości. złożony do serii wydawniczej Obrazy i Poznanie , pod redakcją Macieja Teodora Kociuby, Tom III, Obraz między sacrum i profanum. Red. Maciej Teodor Kociuba, Wydawnictwo UMCS Lublin 2020 - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Przyroda realna – przyroda idealna. Antropologiczny kontekst wizualizacji przyrody w malarstwie średniowiecznym, [w:] Krajobraz jako wartość kulturowa i przyrodnicza, red. Prof. Maciej Kociuba, dr Krzysztof Rojek, Wydawnictwo UMSC w Lublinie, Lublin 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Charyty w recepcji sztuki średniowiecznej wizualizacja piękna dobra i prawdy, [w:] Charyty, radość, wdzięk optymizm w literaturze i sztuce, red. prof. Maria Korytkowska, Universitas, Kraków 2020 - artykuł złożony dod druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Znaczenia ‘sukienek’ dla Maryi i Jezusa jako wotum i jako uzmysłowienie piękna transcendentnego, [w:] Jasna Góra - skarbiec kultury europejskiej i polskiej, red. Ewelina Dziekońska-Chudy, Częstochowa 2020. – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Ikonografia św. Judy Tadeusza w sztuce europejskiej i polskiej, złożony do książki „Święty Juda Tadeusz w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej o dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2020. - artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
List Apostolski Duodecimum Saeculum Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Tysiąc Dwusetnej Rocznicy Soboru Nicejskiego II. Miejsce Ikony w wierze i rozumieniu św. Jana Pawła II „Roczniki Humanistyczne KUL”, z. 4 (2020) – artykuł złożony do druku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki o sztuce
prof. dr hab. Urszula Mazurczak
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II : kronika stulecia 1918-2018
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historianauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Joanna Nastalska-Wiśnicka
Ogółem w bazie dostępnych jest: 38233 zweryfikowanych pozycji.