Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Aramaic Levi Document [Aramaic Levi Document]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Astronomy and Astrology [Astronomy and Astrology]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Fallen Angels [Fallen Angels]
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Henryk Drawnel prof. KUL
Agricultural and biotechnological applications resulting from trophic plant-endophyte interactions [Rolnicze i biotechnologiczne zastosowania wynikające z troficznej interakcji roślina-endofit]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki biologiczne
dr hab. Agnieszka Wolińska
Między Bogiem, prawem i wolnością
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Paleta teologii współczesnych
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Komunijno-trynitarna pozycja Ducha Świętego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Miejsca święte według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i obowiązującego prawodawstwa Kościoła łacińskiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
W kierunku medycyny personalizowanej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologicznepedagogika
Ks. dr hab. Andrzej Kiciński prof. KUL
Edukacja religijna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Preface [Przedmowa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Nowosad prof. KUL
Komunizm w przestrzeni muzealnej Uwagi o książce Anny Ziębińskiej-Witek "Muzealizacja komunizmu w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej"
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
The sense of coherence and physical activity among secondary-school graduates living in the Lubelskie Province [Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w makroregionie lubelskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
pedagogika
dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
דיוקנאות של עיתונאיות יהודיות שיצרו בפולנית בשנים 1918–1939 [Portrety żydowskich dziennikarek tworzących w języku polskim w latach 1918-1939]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Monika Szabłowska-Zaremba
Kij i marchewka – pożywienie jako narzędzie kontroli w narracjach niewolników
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Urszula Niewiadomska-Flis
Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization [Towards dialogical models of radicalization and de-radicalization]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
prof. dr hab. Piotr Oleś
Biznes rodzinny: międzypokoleniowe powołanie człowieka czy niewola powielanych wzorców życia? Szkic z antropologii katolickiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Marcin Składanowski prof. KUL
СССР и Польша в антигитлеровской коалиции [Polska i Związek Radziecki w koalicji antyhitlerowskiej ]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Германская оккупация Польши и СССР [Niemiecka okupacja Polski i ZSRR]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
historia
prof. dr hab. Rafał Wnuk
Quidam de gregariis militibus… Pospolici ludzie jako bohaterowie piastowskich wojen
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr hab. Jan Ptak
Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie? [Le voyage utopique de Wojciech Gutkowski: la Pologne se trouve-t-elle en Australie?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
Budget Problems of Saudi Arabia: Consequences in the Sphere of Security and Regional Policy [Problemy budżetowe Arabii Saudyjskiej: Konsekwencje w sferze bezpieczeństwa i polityki regionalnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwie
dr hab. Maciej Münnich prof. KUL
Juliusz Słowacki, Salomea's Silver Dream [Juliusz Słowacki, Sen srebrny Salomei]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
SPRAWIEDLIWOŚĆ EKOLOGICZNA. PROGRAMY ŚWIATOWEJ RADY KOŚCIOŁÓW NA RZECZ ZACHOWANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o Ziemi i środowiskunauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka
Tantiemy autorskie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
"Narody i Kościoły: Ekumeniczna odpowiedź na nacjonalizm i migrację". XX konsultacje akademickie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych Societas Oecumenica, Ludwigshafen, 23-28 sierpnia 2018 roku.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Wojciech Wytrążek
Polish version of the Inventory of Complicated Grief– preliminary validation [Polska wersja Inwentarza Żałoby Powikłanej – wstępna walidacja ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Idolatria kapitalizmu w perspektywie teologii luterańskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 34773 zweryfikowanych pozycji.