Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Konferencja in memoriam Zyta Gilowska
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Idolatria w "Wyzwoleniu" Stanisława Wyspiańskiego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zmianami organizacyjnymi w perspektywie społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Idol w kulturze - zarys problematyki
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Hegemon jako idol. Zachód jako hegemon wyobrażony
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Career paths of a psychologist in Poland - opportunities and limitations [Ścieżki rozwoju w zawodzie psychologa w Polsce – możliwości i ograniczenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Patronaty świętych i błogosławionych w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Why Panpsychism Matters for Spinoza [Why Panpsychism Matters for Spinoza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
[Rec.:] Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Ineditia, t. 1-2, red. E. Gigilewicz, M. L. Opiela, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec:] XXXVII Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, 3-6 września 2015 r. Rapperswil, Rzym-Warszawa 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Kapituła kolegiacka w Ołyce 1919-1940. Materiały, oprac. M. Debowska, Kraków 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Dawniej i dziś. Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w 60-tą rocznicę powstania, red. Waldemar W. Żurek, Lublin 2017
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Wykaz osób z akt parafialnych diecezji pińskiej do 1947 roku, t. 4, oprac. Waldemar W. Żurek, Lublin 2016
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Historia
dr Daniel Kiper
Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Doctrinal Controversies of Carolingian Renaissance Period: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination [Kontrowersje dkoktrynalne okresy renesansu karolińskiego: nauka Gottschalka z Orbais o predestynacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Andrzej Stefańczyk
Piękne czy wierne, czyli o polskich przekładach Instytucji Gaiusa (II wiek)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Profesor nieszablonowy (wspomnienie o śp. Profesorze Jakubie Aleksandrze Maliku)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
Ks. dr Grzegorz Głąb
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
The Challenges and Opportunities of Moral Issues in View of Mutual Recognition [Kwestie moralne jako wyzwania i możliwości wobec wzajemnego uznania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Ludzie teatru - budowniczowie mostów w polsko-niemieckim dialogu na obszarze kultury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Ktoś pomyśli za nas?
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Lech Giemza
"Illusion und Wirklichkeit": Bemerkungen über die polnisch-deutsche Nachbarschaft in Essays und Reden von Andrzej Szczypiorski ["Iluzja i rzeczywistość": Uwagi na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w esejach i mowach Andrzeja Szczypiorskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Erazm Majewski i (niektóre) lubelskie tropy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28940 zweryfikowanych pozycji.