Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Zagadnienia identyfikacji osadnictwa budziarskiego w drugiej połowie XVIII i na początku XIX w. na przykładzie Puszczy Solskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
historia
mgr Dominik Róg
Digital Disinformation During the 2020 Parliamentary Elections in Lithuania [Dezinformacja cyfrowa w trakcie wyborów parlamentarnych na Litwie w 2020 roku]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
nauki o komunikacji społecznej i mediachnauki o polityce i administracji
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka prof. KUL
Visualisation in Late-Medieval Franciscan Passion Literature from the Low Countries: Cransken van minnen (Wreath of Love), 1518 [Wizualizacja w późnośredniowiecznej franciszkańskiej literaturze pasyjnej z Niderlandów: Cransken van minnen (Wieniec miłości), 1518]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
Professeur Zygmunt Czerny (1898-1975) - organisateur de l'enseignement du français [Profesor Zygmunt Czerny (1898-1975) - organizator nauczania języka francuskiego]
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
Polskość łacińska. O twórczości literackiej Karola Wojtyły - Jana Pawła II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Norwid polskich poetów współczesnych z "linii Przybosia". Dwa zbliżenia
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
On Reading in Trilingual Learners Conceptual, Educational and Pedagogical Arenas [O czytaniu u uczniów trójjęzycznych w obszarach koncepcyjnym, edukacyjnym i pedagogicznym.]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Izabela Olszak
La réalisation des métaphores conceptuelles de la vaccination contre le Covid-19 en français et en tchèque [Realizacja metafor konceptualnych szczepienia przeciwko Covid-19 w językach francuskim i czeskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr Paulina Mazurkiewicz
(Links)liberale Profilierung des Patriotismus im Deutschen und Polnischen. Eine kognitiv-semantische Analyse anhand von FRANKFURTER RUNDSCHAU und GAZETA WYBORCZA [Lewicowo-liberalne profilowanie patriotzymu w jęyzku niemieckim i polskim.Kognitywno-semantyczna analiza na przykładzie FRANFURTER RUNDSCHAU i GAZETA WYBORCZA]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska prof. KUL
El valor cuantificador en las locuciones adverbiales – entrando en detalles
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2023
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
Nowina wspaniała… Boguryma Polskiego na tle tradycji - skrzydlate frazy biblijne
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
Małgorzata Nowak
„Noc ciemna”. Koncepty poszerzone u Homo Mysticus w naukach translacyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr inż. Kamil Zieliński
La femme dandy ou le féminisme dans tous ses états. Le paradoxe de Rachilde [Kobieta dandys, czyli feminizm we wszystkich odsłonach. Paradoks Raszyldy]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Robert de Montesquiou, dandy décadent et ses doubles littéraires [Robert de Montesquiou, dekadencki dandys i jego literackie sobowtóry]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Introduction : Savoir jouer ou mourir [Wstęp: Savoir jouer ou mourir]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Edyta Kociubińska prof. KUL
Too Good is Bad: On a Forgotten Translation of the Book of Psalms from 1700 [LEPSZE JEST WROGIEM ZNANEGO. O ZAPOMNIAMYM TŁUMACZENIU KSIĘGI PSALMÓW Z 1700 ROKU]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Charzyńska-Wójcik prof. KUL
The polysemy of the verb wystarczyć/wystarczać [to suffice] in Polish [Polisemia czasownika wystarczać/wystarczyć w języku polskim]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
prof. dr hab. Anna Bondaruk
Interactivist Refutation of Radical Epistemic Skepticism Characteristic of Postmodern Literary Studies and Fiction [Interaktywistyczne odrzucenie radykalnego epistemicznego sceptycyzmu postmodernistycznej literatury i literaturoznawstwa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
filozofialiteraturoznawstwo
dr hab. Joanna Teske prof. KUL
"Rozhuśtana na grozie wesołość" - barok w poetyckim świecie Wisławy Szymborskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Bielak
"Nie szukaj zatartych śladów, tylko je sobie [. . .] utkaj z własnej wyobraźni" – autobiografizm i fabulacja w powieści "Lummick" Dariusza Muszera
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk prof. KUL
Pamięć, postpamięć i polityka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
nauki o polityce i administracji
dr hab. Jacek Sawicki
The notion of gender-neutral language in European, Spanish, and Polish language policies [Język neutralny płciowo w europejskiej, hiszpańskiej i polskiej polityce językowej]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
mgr Nina Klekot
My dreams become more and more painful ...Ethical and axiological issues in Mikhail Bulgakov’s drama "Flight" [Moje sny stają się coraz cięższe... Zagadnienia etyczne i aksjologiczne w dramacie "Bieg" Michaiła Bułhakowa]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Tekst dramatyczny jako przestrzeń dialogu międzykulturowego: "Labirynty Własta" Siergieja Kowalowa (wstępne rozpoznania)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Dyptyk o „ekologicznym” domostwie bycia - dawniej i dziś
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
filozofia
dr hab. Wanda Bajor prof. KUL
Apocalypse According to the Literary Vision of Michael D. O’Brien [Apokalipsa według literackiej wizji Michaela D. O'Briena]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kufel
Strategie argumentacyjne w dyskursie emancypacyjnym kobiet przedsiębiorczych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn prof. KUL
Literackie oblicza migracji. Przyczynek do charakterystyki kondycji migranta zarobkowego na przykładzie powieści Ponajichały Artema Czapaja
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2023
literaturoznawstwo
dr Marta Kaczmarczyk
Lingwistyczny rodowód barona Kudkudaka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Implementation of the Clergy’s Right to Rest According to the Polish Post-Code Synodal Legislation [Realizacja prawa duchownych do wypoczynku według polskiego pokodeksowego ustawodawstwa synodalnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2023
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 43214 zweryfikowanych pozycji.