Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Co odczytuje i o czym opowiada antropologia? Kilka uwag na temat wybranych aspektów wyobraźni antropologicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Socjologia
dr hab. Adam Szafrański
Wędrując w pamięci. Bogdana Toszy teatralna adaptacja „Widnokręgu”
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
LiteraturoznawstwoSztuki teatralne
dr hab. Anna Podstawka prof. KUL
Historical Issues in Hamito-Semitic and Ido-European Languages [Historical issues in Hamito-Semitic and Indo-European languages]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr Artur Bartnik
Człowiek jako osoba w antropologii mistycznej Włodzimierza Łosskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
prof. dr hab. Krzysztof Leśniewski
Jan Kochanowski, Trifles, Songs, and Saint John’s Eve Song, translation, notes and introduction by Michael J. Mikoś, edited and with a foreword by Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
Od badań synchronicznych ku diachronii. Z powodu książki Urszuli Modrzyk, Polskie przyimki złożone w reprezentacji LFG na przykładzie wyrażeń „na rzecz” i „do spraw”
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Macedonia z bliska, Polska z oddali w oczach Zuzanny Topolińskiej
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Rzymskokatolickie Seminarium Duchowne w Petersburgu
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2018
Historia
dr Irena Wodzianowska
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Uwagi w przedmiocie paradygmatu nauk prawnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Filip Ciepły
Normatywna koherencja prawa i moralności
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Filip Ciepły
Władysław Chodźkiewicz w materiałach archiwów ukraińskich
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr Albert Nowacki
Aktywność społeczna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Lublinie w latach 1918-1939
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Historia
dr Joanna Szady
Radzenie sobie ze stresem a jakość życia osób osadzonych w placówkach penitencjarnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Elżbieta Talik
Polish Adaptation of the Death Attitude Profile-Revised [Polska Adaptacja Skali Postawy Wobec Śmierci]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
(Polish Romanticism): From Canon to Agon [(Polski) Romantyzm: Od kanonu do agonu]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Dariusz Skórczewski prof. KUL
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Doświadczenia na zwierzętach jako przedmiot refleksji interdyscyplinarnej” (Lublin, 25.04.2018 r.)
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Cechy osobowości jako predyktory satysfakcji z małzeństwa osób w okresie późnej doroslości
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Perception of own disease and social support in woman with urinary incontinence in groups of varying levels of knowledge of the disorder [Percepcja własnej choroby i wsparcia społecznego u kobiet z nietrzymaniem moczu o różnym pozioie wiedzy na temat choroby]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Medycyna
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Coping with stress and qulity of life in woman with stress urinary incontience [Zmaganie się ze stresem i jakość życia kobiet z nietrzymaniem moczu]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Medycyna
prof. dr hab. Stanisława Steuden
Biblijna i/a modernistyczna koncepcja człowieka w dramacie młodopolskim
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wojciech Kaczmarek
Wzniosłość i potoczność w pismach bł. siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Małgorzata Nowak-Barcińska prof. KUL
Het probleempje van Le Petit Prince in vertaling. [Problematyka przekładu Małego Księcia - Zdrobnienia w tłumaczeniu z francuskiego na język niderlandzki i polski.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
mgr Beata Popławska
Similarity to the interlocutor, certainty of standpoint, and integrative attitude in an internal dialogue [Similarity to the interlocutor, certainty of standpoint, and integrative attitude in an internal dialogue [Podobieństwo do rozmówcy i pewność stanowiska a postawa integracyjna w dialogu wewnętrznym]]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl
Mental rotation of figures explored by touch: a study of congenitally blind and sighted individuals [ROTACJA WYOBRAŻENIOWA FIGUR POZNAWANYCH DOTYKOWO. BADANIA OSÓB NIEWIDOMYCH OD URODZENIA I WIDZĄCYCH]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Ocena estetyczna sztuki współczesnej przez dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Wpływ zajęć edukacyjnych prowadzonych w galerii na odbiór abstrakcyjnej sztuki współczesnej przez uczniów młodszych klas szkoły podstawowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Teaching statistics to the blind psychology student [Nauczanie statystyki niewidomej studentki psychologii]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
PedagogikaPsychologia
dr Magdalena Szubielska
Memorizing 2D tactile right-angle-shapes by congenitally blind and sighted adults [Zapamiętywanie dwuwymiarowych dotykowych kształtów o kątach prostych przez osoby dorosłe niewidome od urodzenia i widzące]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Mental size scaling of three-dimensional objects perceived visually or tactilely [Skalowanie wielkości trójwymiarowych obiektów postrzeganeych wzrokowo lub dotykowo]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr Magdalena Szubielska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 30299 zweryfikowanych pozycji.