Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Responsibility for life [Odpowiedzialność za życie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Odpowiedzialność za życie
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Care for Life in Teresa Strzembosz’s Ministry [Troska o życie w posłudze Teresy Strzembosz]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
dr hab. Urszula Dudziak prof. KUL
Misterium Eucharystii w świetle katechez z agendy ks. Hieronima Powodowskiego a echa Soboru Trydenckiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
The Szegő-Markov-Bernstein inequalities and barycentric representations of the osculatory interpolating operators for classical iterated weights [Nierówności Szegő-Markowa-Bernsteina i barycentryczne reprezentacje operatorów interpolacyjnych z węzłami wielokrotnymi dla iterowanych wag klasycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
matematyka
dr Przemysław Rutka
O początkach lubelskiej wieży zamkowej
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
historia
dr hab. Jacek Chachaj prof. KUL
Jakie ciało nie osiągnie królestwa Bożego? Patrystyczna egzegeza 1 Kor 15, 50
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Mariusz Szram
Literatura a religia w stanie podejrzenia
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2020
literaturoznawstwo
dr hab. Tomasz Garbol
Komunijne oblicze śmierci człowieka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
Myśli do homilii, czerwiec 2020
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2020
nauki teologiczne
prof. dr hab. Teresa Paszkowska
Bacteria from the midgut of common cockchafer (Melolontha melolontha L.) larvae exhibiting antagonistic activity against bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes: isolation and molecular identification [Bakterie z jelita środkowego pędraków chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) wykazujące aktywność antagonistyczną względem symbiontów bakteryjnych nicieni entomopatogenicznych: izolacja i identyfikacja molekularna]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki biologiczne
dr Waldemar Kazimierczak
Nie piję bo kocham! Kształtowanie obyczajów chroniących przezd uzależnieniem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Obrzędy zakończenia w edycjach typicznych mszału Pawła VI
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Piotr Kulbacki prof. KUL
Sensory Integration in Poland as a New Area of Practice and Theory in Social Sciences [Integracja sensryczna jako nowy obszar teorii i praktyki nauk społecznych w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr Piotr Magier
Katecheza o Sądzie Ostatecznym na fresku z Sant'Agata dei Goti
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Paweł Mąkosa prof. KUL
Gazeta parafialna „Echo Dąbrowicy” (1993-2019). 25 lat posługi dla lokalnej wspólnoty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
historia
dr hab. Cezary Taracha
La traduzione dell’anamnesi dall’italiano al polacco: studio comparativo di documenti medici [Tłumaczenie wywiadu z języka włoskiego na polski: studium porównawcze dokumentów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr Katarzyna Maniowska
Siedemnastowieczna polszczyzna kijowska w panegirykach Stefana Jaworskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
językoznawstwo
dr hab. Jolanta Klimek-Grądzka prof. KUL
The functions of integration and confrontation in internal dialogues [Funkcje integracji i konfrontacji w wewnętrznych dialogach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr hab. Małgorzata Puchalska-Wasyl prof. KUL
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Rafał Bartczuk
The Prevalence of E-Gambling and of Problem E-Gambling in Poland [Rozpowszechnienie zaangażowania w hazard internetowy oraz grania problemowego w Polsce]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
psychologia
dr Bernadeta Lelonek-Kuleta
Szanse biznesowe rozwoju polskiej turystyki historyczno kulturowej na Ukrainie
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
nauki o zarządzaniu i jakości
prof. dr hab. Witold Kołbuk
The Professionalisation of Adult Educators: Some Implications for Education and Training [Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych: wybrane implikacje dla edukacji]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2020
pedagogika
dr hab. Beata Jakimiuk
Kształtowanie się świadomości obowiązków człowieka wobec zwierząt w podręcznikach teologii moralnej przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2020
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Environmental Issues in Reporting of Public Interest Entitie [Zagadnienia środowiskowe w sprawozdawczości jednostek zainteresowania publicznego]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2020
ekonomia i finanse
prof. dr hab. Marian Żukowski
Central Europe and NATO Transformation 2014–2018 [Europa Środkowa w ramach transformacji NATO 2014–2018]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o bezpieczeństwienauki o polityce i administracji
dr hab. Wojciech Gizicki prof. KUL
Existence and God: on Aquinas-Kerr’s Metaphysical Argument [Istnienie i Bóg. O metafizycznym argumencie Akwinaty–Kerra ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
If there is somenone who is braver wthan we are... Fortunes of the Polish Chevau-legers of the Imperial Guard [Jeżeli kto waleczniejszy od nas... Niewojenne przypadki szwoleżerów Gwardii Napoleona]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
historia
dr Marcin Baranowski
Formacja dorosłych wobec kryzysu wiary
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
Ogółem w bazie dostępnych jest: 35485 zweryfikowanych pozycji.