Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Konferencja in memoriam Zyta Gilowska
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Wybrane współczesne koncepcje zarządzania zmianami organizacyjnymi w perspektywie społecznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
Career paths of a psychologist in Poland - opportunities and limitations [Ścieżki rozwoju w zawodzie psychologa w Polsce – możliwości i ograniczenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Psychologia
dr hab. Bogusława Lachowska prof. KUL
Pisarz i wyznawca. W kręgu twórczości Romana Brandstaettera
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
dr hab. Ryszard Zajączkowski prof. KUL
Patronaty świętych i błogosławionych w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Tadeusz Syczewski
Why Panpsychism Matters for Spinoza [Why Panpsychism Matters for Spinoza]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Gottfried Wilhelm Leibniz: portret intelektualny
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Pośród miraży i pułapek populizmu. O przesłankach sukcesu partii antyestablishmentowych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
FilozofiaNauki o polityce
dr Małgorzata Borkowska-Nowak
Leibniz: Osobista tożsamość i identyczność substancji
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr hab. Przemysław Gut prof. KUL
Odpowiedzialność kanoniczno-karna rodziców według kan. 1366 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo kanoniczne
Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
Doctrinal Controversies of Carolingian Renaissance Period: Gottschalk of Orbais’ Teachings on Predestination [Kontrowersje dkoktrynalne okresy renesansu karolińskiego: nauka Gottschalka z Orbais o predestynacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Filozofia
dr Andrzej Stefańczyk
Piękne czy wierne, czyli o polskich przekładach Instytucji Gaiusa (II wiek)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Językoznawstwo
dr hab. Marzena Dyjakowska prof. KUL
Profesor nieszablonowy (wspomnienie o śp. Profesorze Jakubie Aleksandrze Maliku)
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2018
Literaturoznawstwo
Ks. dr Grzegorz Głąb
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
The Challenges and Opportunities of Moral Issues in View of Mutual Recognition [Kwestie moralne jako wyzwania i możliwości wobec wzajemnego uznania]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczneReligioznawstwo
Ks. dr hab. Przemysław Kantyka prof. KUL
Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Ludzie teatru - budowniczowie mostów w polsko-niemieckim dialogu na obszarze kultury
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Ktoś pomyśli za nas?
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2018
dr hab. Lech Giemza
"Illusion und Wirklichkeit": Bemerkungen über die polnisch-deutsche Nachbarschaft in Essays und Reden von Andrzej Szczypiorski ["Iluzja i rzeczywistość": Uwagi na temat polsko-niemieckiego sąsiedztwa w esejach i mowach Andrzeja Szczypiorskiego]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Kulturoznawstwo
dr hab. Dorota Tomczuk
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Communicating a Company’s CSR Activities Through Social Networks: A Theoretical Framework [Komunikowanie działań CSR firmy przy wykorzystaniu sieci społecznych: Ujęcie teoretyczne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o zarządzaniu
dr Kalina Grzesiuk
The role of praxeological principles in shaping competences of local governments [Rola zasad prakseologicznych w kształtowaniu układów kompetencyjnych w samorządzie terytorialnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o administracjiPrawo
dr Magdalena Kisała
Początki lubelskiego ośrodka kościelnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
dr hab. Jacek Chachaj
Patriarchy Tichona (Wasilija Bieławina) związki z Lublinem, Nadbużem i Polską
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Historia
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Stefana Sawickiego idea katolickiej universitas studiorum
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2018
FilozofiaLiteraturoznawstwoNauki o polityce publicznej
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
Risky Anthropic Reasoning in Cosmology For or Against an Evolutional Nature of the Universe? [Ryzykowne rozumowania antropiczne w kosmologii - za czy przeciw ewolucyjnej naturze Wszechświata?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
FilozofiaFizyka
Ks. dr Paweł Tambor
Rzeczywistość grzechu i jego przezwyciężenie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Jarosław Popławski
Teologiczny walor religii niechrześcijańskich według Josepha Ratzingera
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 28928 zweryfikowanych pozycji.