Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
[Rec.:] Dokumentacja stanu badań bibliograficznych o bibliotekach kościelnych w Polsce za lata 1945-2015, oprac. Ryszard Żmuda, Łódź 2017, ss.418
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Sławomir Zych, Kościelne dzieje Nowego Żmigrodu w okresie przynależności do diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego (1805-1992), Przemyśl 2018, ss.544
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
[Rec.:] Zenon Czumaj, Pod opieką św. Stanisława. Dzieje parafii w Stoczku k. Węgrowa 1518-2018, Stoczek 2018, ss.223
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr Daniel Kiper
Oryginalizm interpretacyjny czy żyjące źródła prawa? Polityczny wymiar aktywizmu sędziowskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły
From Propaganda to the Denial of Free Speech: Politics and the Misuse of Language in Elizabethan England in the Writings of Anglo-Dutch Polemicist Richard Verstegan (c. 1550–1640) [Między propagandą a ograniczeniem wolności słowa. Polityka oraz nadużycia językowe w Anglii elżbietańskiej w pismach anglo-niderlandzkiego kontrowersjalisty Richarda Verstegana (ok. 1550-1640) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski prof. KUL
"Na ostatnim sejmie sami mu koronę oddali". Przyczynek do dyskusji o rozwiązaniu pewnego dylematu moralnego Polaków w Księstwie Warszawskim
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
historia
dr hab. Ewa Ziółek
Prawnokanoniczne wymogi do wszczęcia procesu beatyfikacyjnego z odniesieniami do sprawy o. Hieronima Ryby OFMCap
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2019
prawo kanoniczne
prof. dr hab. Wiesław Bar
Uczelnie wyższe należy nieco przewietrzyć?
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Media interest in the initiatives promoting multiculturalism of Lublin [Medialność inicjatyw promujących wielokulturowość Lublina]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o komunikacji społecznej i mediach
dr Wojciech Wciseł
Value of images and symbols in theological and spiritual reflection on christian spiritual experience [Wartość obrazów i symboli w teologicznoduchowej refleksji nad chrześcijańskim doświadczeniem duchowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Edukacja medialna – rola w Kościele i kierunki rozwoju
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr Mirosław Chmielewski
Odpowiedź dzieci fatimskich na wezwanie do modlitwy i pokuty
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
Kapłan - prorokiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Stanisław Zarzycki prof. KUL
La terminología de la producción del vino en polaco, español y francés [Terminologia produkcji wina w języku polskim, hiszpańskim oraz francuskim]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
językoznawstwo
mgr Katarzyna Gołębiowska
Rusecki Marian Jan
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Balwierz Marian
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Biblioteka Teologii Religii
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Nalepa Marian
Hasło encyklopedyczne
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Ireneusz Ledwoń prof. KUL
Malwina Meyersonowa - życie i twórczość w służbie społeczeństwa
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr Anna Jeziorkowska-Polakowska
Bayesowskie wnioskowanie w kosmologii
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
filozofia
Ks. dr Paweł Tambor
Jezus jest ścieżką wiary, która prowadzi do bramy zbawienia
Artykuł w czasopiśmie
Rok: 2019
dr hab. Lech Giemza
Nieprzeciętna rola pracowitej pszczoły? Misterium Paschy Chrystusa
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Waldemar Pałęcki prof. KUL
Obrazy eschatologiczne w ludowych pieśniach pogrzebowych w Opoczyńskiem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Lament i konsolacja. O dwóch obrazach Boga w tekstach z getta warszawskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Andrzej Tyszczyk prof. KUL
Chrześcijaństwo i ekumenizm w erze migracji. XX konsultacje akademickie Europejskiego Stowarzyszenia Badań Ekumenicznych Societas Oecumenica, Ludwigshafen, 23-28 sierpnia 2018 r.
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Dusza i sąd szczegółowy w wierzeniach ludowych mieszkańców w Opoczyńskiem i Radomskiem
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Wyzwania ponowoczesnego świata w perspektywie ekumenicznej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
nauki teologiczne
dr hab. Piotr Kopiec prof. KUL
Między pokorą a wywyższeniem. Człowiek wobec Boga w twórczości Natalli Arsienniewej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Beata Siwek prof. KUL
Zalety i wady przyczynkarstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2019
literaturoznawstwo
dr hab. Adam Fitas prof. KUL
Święta Barbara w tradycji ludowej.
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2019
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 32846 zweryfikowanych pozycji.