Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Lubelska szkoła prawa międzynarodowego praw człowieka Hanny Waśkiewicz
Artykuł w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
dr Robert Tabaszewski
Przesłanki podmiotowe i przedmiotowe nadania Odznaki Świętego Floriana oraz Krzyża Świętego Floriana
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 28 maja 2021 r., sygn. akt III CZP 27/20
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki prawne
dr Jacek Trzewik
Galewska, K.: Wtórne użycie nazw własnych na przykładzie języka polskiego, angielskiego i chińskiego
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
The impact of doing bad on consumer (dis) trust in the company: The moderating role of moral values [Wpływ złego postępowania na zaufanie konsumentów do firmy: moderująca rola wartości moralnych]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Corporate social irresponsibility and moral values: A consumer perspective [Społeczna nieodpowiedzialność biznesu a wartości moralne: Perspektywa konsumenta]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki o zarządzaniu i jakości
dr hab. Grzegorz Zasuwa
The Correlation between Organizational (School) Climate and Teacher Job Satisfaction—The Type of Educational Institution Moderating Role [Moderacyjna role typu instytucji edukacyjnej w korelacji klimatu organizacyjnego szkoły z satysfakcją z pracy]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr hab. Wojciech Otrębski prof. KUL
Une introduction à l'analyse des verbes polonais de perception auditive słyszeć et słuchać et leurs traductions en français [Wstęp do analizy polskich czasowników percepcji słuchowej "słyszeć" i "słuchać" oraz ich tłumaczeń na język francuski]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Dorota Śliwa
The effect of sintering temperature on crack growth resistance characteristics of yttria-stabilized zirconia [Wpływ temperatury spiekania na charakterystykę odporności na pękanie tlenku cyrkonu stabilizowanego tlenkiem itru]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Smart Web Service of Ti-Based Alloy’s Quality Evaluation for Medical Implants Manufacturing [Inteligentna usługa internetowa oceny jakości stopów na bazie tytanu do produkcji implantów medycznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria materiałowa
dr hab. Zoia Duriagina
Wezwanie duchownych do prostoty życia według ustawodawstwa powszechnego i partykularnego w Polsce
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. dr Paweł Lewandowski
Detection of spatial avoidance between sousliks and moles by combining field observations, remote sensing and deep learning techniques [Wykrywanie unikania przestrzennego między susami a kretami poprzez połączenie obserwacji terenowych, teledetekcji i technik głębokiego uczenia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
informatyka techniczna i telekomunikacyjna
mgr Piotr Kociuba
Petrus Pet’ko SchP (1713-1793) (o. Petrus a Sancto Martino). Kompozycje sakralne. UTWORY KOMPOZYTORÓW PIJARSKICH. TOM I
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Just (Franciszek) Caspar SchP (1717-1760) (o. Justus Joseph a Desponsatione BMV). Arie i hymny kościelne. UTWORY KOMPOZYTORÓW PIJARSKICH. TOM II
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki o sztuce
Ks. dr Dariusz Smolarek
Determinants of quality of life in the COVID-19 pandemic situation among persons using psychological help at various stages of the pandemic [Determinants of quality of life in the COVID-19 pandemic situation among persons using psychological help at various stages of the pandemic]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
psychologia
dr Rafał Bartczuk
Social Distancing and Organisational Learning of Institutions in the Post-Pandemic Crisis. A Sociological and Philosophical Approach [Dystansowanie Dystansowanie społeczne i organizacyjne uczenie się instytucji w warunkach kryzysu post-pandemicznego. Podejście socjologiczne i filozoficzne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki socjologiczne
dr Alina Betlej
Social Distancing and Organisational Learning of Institutions in the Post-Pandemic Crisis. A Sociological and Philosophical Approach [Dystansowanie społeczne i organizacyjne uczenie się instytucji w warunkach kryzysu post-pandemicznego. Podejście socjologiczne i filozoficzne]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofianauki socjologiczne
mgr Natalia Gondek
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określenie skuteczności oczyszczania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej oraz badania nad redukcją zawartości chlorków w odpadach]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
dr Anna Gronba-Chyła
Determining the Effectiveness of Street Cleaning with the Use of Decision Analysis and Research on the Reduction in Chloride in Waste [Określanie skuteczności oczyszczania ulic z wykorzystaniem analizy decyzyjnej oraz badania nad redukcją zawartości chlorków w odpadach.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
inżynieria środowiska,górnictwo i energetyka
mgr Katarzyna Grąz
Prawo międzynarodowe praw człowieka
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2022
nauki prawne
dr Robert Tabaszewski
Un commentaire médiéval aux Métamorphoses. Le Vaticanus Latinus 1479, Livres I à V. Texte établi, introduit et annoté par Lisa Ciccone et traduit par Marylène Possamai-Pérez avec la collaboration de Prunelle Deleville (Textes littéraires du moyen âge, 56). Paris 2020 (Classiques Garnier), 942 S. [Średniowieczny komentarz do Metamorfoz. Vaticanus Latinus 1479, księgi od I do V. Tekst opracowała, wstępem i przypisami opatrzyła Lisa Ciccone, a przełożyła Marylène Possamai-Pérez przy współpracy Prunelle Deleville (Textes littéraires du moyen âge, 56). Paryż 2020 (Classiques Garnier), 942 S.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
językoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Appendix Ovidiana. Latin Poems ascribed to Ovid in the Middle Ages. Edited and translated by Ralph Hexter, Laura Pruntner, and Justin Haynes (Dumbarton Oaks Medieval Library, 62). Cambridge (Mass.) 2020 (Harvard University Press), xxxiv + 520 S. [Appendix Ovidiana. Wiersze łacińskie przypisywane Owidiuszowi w średniowieczu. Edycja i tłumaczenie: Ralph Hexter, Laura Pruntner, i Justin Haynes (Dumbarton Oaks Medieval Library, 62). Cambridge (Mass.) 2020 (Harvard University Press), xxxiv + 520 S.]
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2022
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Wilken Engelbrecht
Why the term ‘persistent therapy’ is not worse than the term ‘medical futility’ [Dlaczego termin "uporczywa terapia" nie jest gorszy od terminu "medyczna daremność"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
The Current Debate on the Relationship between Sin and Sickness in John 5:14 [The Current Debate on the Relationship between Sin and Sickness in John 5:14]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Adam Kubiś prof. KUL
Eucharystia - wielka tajemnica wiary
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
Symbolika kościoła
Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Andrzej Megger
„Rodzina musi wychowywać..."
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2022
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz
Werbiści Katedry Religiologii i Misjologii w służbie nauki w Polsce i na świecie
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2022
nauki o kulturze i religiinauki teologiczne
Ks. dr hab. Zdzisław Kupisiński
Violation of the Obligation of Residence According to the 1983 Code of Canon Law [Naruszenie obowiązku rezydencji według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2022
prawo kanoniczne
dr Agnieszka Romanko
Integralność ludzkiego ciała z perspektywy teologicznomoralnej – analiza dwóch przypadków
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2022
nauki teologiczne
Ks. dr Krzysztof Smykowski
Ogółem w bazie dostępnych jest: 41309 zweryfikowanych pozycji.