Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The Bibliography of Józef Tadeusz Milik (1922 ‒ 2006) [Bibliografia Józefa Tadeusza Milika (1922–2006)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki biblijne
dr Michał Klukowski
Listowy dwugłos Zofia Kossak – Jan Dobraczyński. Zwroty do adresata i podpisy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwoliteraturoznawstwo
Małgorzata Nowak
Norwidowskie tropy w prasie Polonii amerykańskiej przełomu XIX i XX wieku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr Agnieszka Jarosz
Teolog wobec współczesnego świata
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Marek Jagodziński
"Nasz świat jest wart powrotu". Z ks. Rafałem Pastwą rozmawia Wojciech Kudyba
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
Ks. dr Rafał Pastwa
Od zdolności do mądrości model wsparcia rozwoju uczniów zdolnych w systemie edukacji
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Czy można pogodzić nauczyciela z rodzicami? Wspólne warsztaty dla nauczycieli i rodziców prowadzone przez psychologa szkolnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
psychologia
dr Sylwia Gwiazdowska-Stańczak
Alastar Sergedhebhít Púiscín, the Séacspír of Russia: On the Irish-Language Translations of Pushkin [Alastar Sergedhebhít Púiscín, the Séacspír of Russia: On the Irish-Language Translations of Pushkin]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
językoznawstwoliteraturoznawstwo
dr Mark Ó Fionnáin
Przeżycie religijne a przeżycie estetyczne
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
filozofianauki teologiczne
prof. dr hab. Jacek Wojtysiak
R. J. Pastwa, Apateizm jako jedna z konsekwencji mediatyzacji religii? Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec wyzwań współczesności – wybrane refleksje, w: Polska, Europa i świat w dobie wielowymiarowych kryzysów, red. A. Łukasik-Turecka, Wydawnictwo SAWP KUL, Lublin 2023, s. 99-114. ISBN 978-83-964156-9-1
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
filozofia
Ks. dr Rafał Pastwa
Proboszczowie parafii katedralnej w Radomiu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
Ks. dr Rafał Piekarski
Catholic Social Teaching and Social Entrepreneurship [Katolicka nauka społeczna i przedsiębiorczość społeczna]
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki teologiczne
dr hab. Adam Zadroga prof. KUL
Bolesława Micińskiego i Zygmunta Haupta rozważania o wojnie – szkic do portretu paralelnego
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Paweł Panas
The foundation of San Miguel de Colera: Territorial policy and agricultural colonisation in Spain under Charles III (1768–1771) [San Miguel de Colera: polityka terytorialna i kolonizacja wiejska w Hiszpanii za czasów Karola III (1768–1771)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr Pablo de la Fuente de Pablo prof. KUL
Leibniz and Socinianism [Leibniz and Socinianism]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
filozofia
prof. dr hab. Przemysław Gut
Ludwig von Wolzogen and His Objections to Meditationes de prima philosophia [Ludwig von Wolzogen and His Objections to Meditationes de prima philosophia]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
prof. dr hab. Przemysław Gut
SPINOZA’S CRITIQUE OF RELIGIOUS INTOLERANCE [SPINOZA’S CRITIQUE OF RELIGIOUS INTOLERANCE]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
prof. dr hab. Przemysław Gut
Dyskusja na przegranej pozycji?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
filozofia
S. prof. dr hab. Barbara Chyrowicz
Praca zawodowa w rachunkowości jako przestrzeń realizacji powołania zawodowego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr hab. Adam Zadroga prof. KUL
Is Dignity Still Necessary in Health Care? From Definition to Recognition of Human Dignity [Czy godność jest nadal konieczna w opiece zdrowotnej? Od definicji do uznania godności ludzkiej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Brings It About That Operators Decomposed with Relating Semantics [Operator 'brings it about that' zdekomponowany przy pomocy semantyki relacyjnej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
prof. dr hab. Piotr Kulicki
O tym, że nie wolno być obojętnym
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. Bp dr hab. Piotr Turzyński
Get Real! Editorial Introduction [Wróć do realnego świata! Wprowadzenie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
dr Jacek Jarocki
Cooperation of the Commune and Parish in Poland in XXI Century as the Implementation of Community Activities [Współpraca gminy i parafii jako realizacja działań wspólnotowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr Dorota Tokarska
Dydaktyka akademicka w uniwersytecie katolickim. T. V. Odpowiedzialność w kształceniu przyszłych nauczycieli
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
pedagogika
dr hab. Piotr Magier
Jak uwierzyć w grzechów odpuszczenie?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Przemiany religijności w spoleczeństwie polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr Tomasz Adamczyk
Przemiany religijności w społeczeństwie polskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Purgatory and Hell in Medieval Female Mystics’ Visions [Czyściec i piekło w wizjach średniowiecznych mistyczek]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa
Uzasadnienie kryminalizacji znieważenia wartości państwowych z perspektywy informacyjnych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki prawne
dr hab. Filip Ciepły prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 45579 zweryfikowanych pozycji.