Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Ist der Fremdsprachenunterricht schon mehrsprachig oder immer monolingual ausgerichtet? Über Herausforderungen und Probleme auf dem Weg zur mehrsprachigen Wende [Ist der Fremdsprachenunterricht schon mehrsprachig oder immer monolingual ausgerichtet? Über Herausforderungen und Probleme auf dem Weg zur mehrsprachigen Wende]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr Eliza Chabros
The contributions of Idzi Radziszewski, Gommar Michiels and Stefan Wyszyński to research in Dutch Studies at the Catholic University of Lublin in the light of the university’s contacts with the Low Countries (1918–1939) [Wkład ks. Idziego Radziszewskiego, o. Gommara Michielsa i ks. Stefana Wyszyńskiego w badania niderlandystyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w świetle kontaktów uczelni z krajami niderlandzkojęzycznymi (1918-1939) ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Marcin Polkowski
Duch Święty - Przyjaciel w potrzebie
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Znaczenie wiedzy psychologicznej w warsztacie nauczyciela polonisty
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Sposoby wykorzystania filmu Damiana Bieńka Jan Kochanowski. Treny w procesie edukacyjno-wychowawczym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
dr hab. Magdalena Marzec-Jóźwicka
Jak działa Duch Święty?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Inspirowanie dzieci do twórczości literackiej na I etapie edukacyjnym
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
pedagogika
dr Marta Buk-Cegiełka
Metamorfozy pamâti v pʹese Nikolaâ Rudkovskogo „Dožitʹ do premʹery” [Metamorfozy pamięci w sztuce Nikołaja Rudkowskiego „Dożyć do premiery”]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
mgr Anastasia Gulina
THE PLACE OF RELIGION IN PLURALISTIC SOCIETY [MIEJSCE RELIGII W SPOŁECZEŃSTWIE PLURALISTYCZNYM]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki socjologiczne
Ks. dr hab. Sławomir Bylina prof. KUL
Des Lettres persanes à l’Histoire véritable de Montesquieu : réitération ou évolution littéraire? [Od "Listów perskich" do "Prawdziwej historii" Monteskiusza: powtórzenie czy literacka ewolucja?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Matyaszewski
IS IT WORTHWHILE TO BE RESPONSIBLE? THE IMPACT OF COMPANY'S INTERNAL CSR ON EMPLOYEES' SATISFACTION [Czy warto być odpowiedzialnym? Wpływ wewnętrznego CSR na satysfakcję pracowników]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o zarządzaniu i jakości
dr Agnieszka Marek
Law in Imperial China in the research of Father Professor Antoni Kość SVD [Prawo chińskie okresu cesarstwa w badaniach Ks. Prof. Antoniego Kościa SVD]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historianauki prawne
dr Lech Buczek
Sztuki plastyczne. Wystawy i krytyka
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Sztuki plastyczne. Instytucje – twórcy – dzieła
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr Elżbieta Błotnicka-Mazur
Czy Bóg musi nas sądzić?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Wybrane przykłady zwolnień i udziału nieletnich w kampaniach wojennych ostatnich Jagiellonów
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr Andrzej Gładysz
Μνήμη in Herodotus II 77, 2: “history” or “tradition”? [Μνήμη w księdze II, 77, 2 Dziejów Herodota: „historia” czy „tradycja”?]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
literaturoznawstwo
prof. dr hab. Krzysztof Narecki
An unknown collector of Late Antique textiles from Egypt: Carl Kallenberg (1825–1900) and his ‘Koptische Stoffreste’ [An unknown collector of Late Antique textiles from Egypt: Carl Kallenberg (1825–1900) and his ‘Koptische Stoffreste’]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki o sztuce
dr Anna Głowa
Korzenie wiary prześladowanej. Źródła tożsamości kulturowej Kościoła łacińskiego na Kresach w czasie prób.
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Unity in Diversity. National Minorities in Poland and the Issue of Loyalty to the State [Jedność w różnorodności. Mniejszości narodowe w Polsce a kwestia lojalności względem państwa]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Introduction [Introduction]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2024
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Dzieje i martyrologium Unii Św. na Litwie w świetle żywota i pamiętników ks. Grzegorza Micewicza, kapłana obrządku unickiego
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
nauki teologiczne
dr hab. Włodzimierz Osadczy
Bulla Klemensa XI Decet Romanum Pontificem ustanawiająca prepozyta kodeńskiego infułatem
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
prawo kanoniczne
Ks. prof. dr hab. Krzysztof Burczak
Wstąpił do nieba. A co z nami?
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Holy Rus - On Ukrainian Russophilism [Holy Rus - On Ukrainian Russophilism]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
historia
dr hab. Włodzimierz Osadczy
The End of Personhood Seems to Be Greatly Exaggerated [Koniec 'bycia osobą' wydaje się być wyraźnie wyolbrzymione]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofia
Ks. dr Marcin Ferdynus
Spółdzielczość spożywców w Polsce. Chlubna przeszłość versus turbulentna teraźniejszość
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2024
ekonomia i finanse
dr Maria Zuba-Ciszewska
O Uniwersytecie i uniwersytetach. Kilka myśli nieoportunistycznych na marginesie artykułu o. Jacka Woronieckiego pt. Uczeń czy książka
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
filozofiajęzykoznawstwonauki o kulturze i religii
dr hab. Henryk Duda prof. KUL
“AI, will you help?” How learners use Artificial Intelligence when writing. [„AI, pomożesz?” Jak uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji podczas pisania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2024
językoznawstwo
dr Izabela Olszak
Trzeciego dnia zmartwychwstał
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2024
nauki teologiczne
Ks. dr hab. Janusz Lekan prof. KUL
Ogółem w bazie dostępnych jest: 44435 zweryfikowanych pozycji.