oferta KUL dla biznesu

Nazwa oferty: Kalkulator Rzetelności Wyników Testów i Sprawdzianów

Opis oferty: Kalkulator

Dyscyplina: językoznawstwo

Koordynator dyscypliny:
mgr Monika Prokopiak-Raczkowska
Broker Innowacji
monikaraczkowska@kul.lublin.pl
tel. +48 81 454 56 86


R-Kalkulator

(Kalkulator Rzetelności Wyników Testów i Sprawdzianów)

 

1.Charakterystyka

R-Kalkulator to aplikacja internetowa umożliwiająca szacowanie rzetelności wyników pomiaru dydaktycznego w ramach teorii uniwersalizacji (generalizability theory). Aplikacja służy do analizy wyników otrzymanych z jednoczynnikowych schematów krzyżowych, czyli, na przykład, sprawdzianów klasowych, podczas których każdy z uczniów rozwiązuje ten sam zestaw zadań. Analiza przeprowadzona za pomocą R-Kalkulatora może być pomocna przy podjęciu decyzji, czy i w jaki sposób należałoby zmodyfikować procedurę testowania w celu uzyskania zadowalającego poziomu rzetelności pomiaru.

 

2.Możliwości jakie daje R-Kalkulator

Wyniki analizy otrzymane w aplikacji R-Kalkulator obejmują:

  1. Współczynnik uniwersalizacji ( ), który jest odpowiednikiem alfy Cronbacha ( ), znanej z modelu klasycznego. Współczynnik ten powinien być stosowany tylko w przypadku pomiaru różnicującego (np. testów plasujących lub konkursowych).
  2. Współczynnik phi ( ), który służy do szacowania niezawodności wyników pomiaru jako wskaźników poziomu wiedzy lub umiejętności z dziedziny (domeny) mierzonej za pomocą danego testu. Współczynnik ten jest właściwy dla pomiaru sprawdzającego (np. testów klasowych).
  3. Współczynnik phi lambda ( ), który określa rzetelność decyzji klasyfikacyjnych podejmowanych w oparciu o uzyskane wyniki pomiaru oraz obowiązujące normy ilościowe, czyli tzw. progi zaliczeniowe.
  4. Wykres przedstawiający liczbę zadań, która byłaby potrzebna do uzyskania konkretnych wartości dwóch współczynników rzetelności ( oraz ). Może to być pomocne w podjęciu decyzji co do długości testu (liczby zadań), potrzebnej do osiągnięcia wymaganego poziomu rzetelności.
  5. Wykres przedstawiający wartości phi lambda dla norm ilościowych wyrażonych w procentach (od 30% do 95%) oraz punktach (wynikach surowych). Umożliwia on oszacowanie rzetelności decyzji klasyfikacyjnych dla różnych progów zaliczeniowych.
  6. Wyniki analizy pozycji testowych uwzględniające wartości współczynników rzetelności ( oraz ) dla całego testu po wyeliminowaniu kolejno każdego zadania. Wyniki tej analizy pozwalają stwierdzić, czy i w jakim stopniu poszczególne pozycje testowe mają pozytywny bądź negatywny wpływ na poziom rzetelności testu jako całości.

 

3.Atuty

Większość programów przeznaczonych do analizy wyników testów oblicza współczynniki rzetelności (takie jak alfa Cronbacha), które mają zastosowanie tylko w przypadku pomiaru różnicującego, co oznacza, że wykorzystanie ich do szacowania rzetelności wyników sprawdzianów klasowych nie jest zasadne. Natomiast aplikacja R-Kalkulator dodatkowo umożliwia szacowanie rzetelności pomiaru sprawdzającego (w tym także rzetelności decyzji klasyfikacyjnych), dzięki czemu może być z powodzeniem używana do oceny jakości sprawdzianów i testów klasowych.

 

4.Jak się go instaluje

R-Kalkulator może zostać zainstalowany jako dodatek do strony internetowej klienta (np. szkoły) na serwerze obsługującym PHP. Istnieje także możliwość uzyskania dostępu zdalnego do aplikacji.

 

5.Komu jest dedykowany

Nauczyciele, wykładowcy, autorzy kursów i szkoleń

 

6.Jednostki docelowe

Kuratoria, szkoły, uczelnie, organizatorzy kursów i szkoleń