mgr Paulina Liszka

Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Katedra Teorii i Filozofii Prawa

Stanowisko: Asystent

od 1.03.2020 specjalista w Dziale Kształcenia KUL,
Sekcja Obsługi Kandydatów i Studentów

od 1.10.2019 asystent w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa (WPPKiA KUL)

1.10.2011-30.09.2019 asystent w Katedrze Historii Administracji (WPPKiA KUL)

10.2006-10.2015 czynnie zaangażowana w działalność Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

Wykształcenie

2005–2010 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, studia magisterskie na kierunku prawo, ukończone z wynikiem bardzo dobrym z wyróżnieniem, praca magisterska pt. Skarga konstytucyjna a „pytanie prawne” napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Łączkowskiego

2009 Kurs dokształcający w zakresie prawa amerykańskiego zorganizowany przez Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

2008 Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Wydział Prawa i Nauk Politycznych, Budapeszt – semestralne stypendium w ramach programu Erasmus

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne

- w języku polskim:
Historia administracji (2010/2011 - 2019/2020)
Historia prawa (2012/2013)
Historia ustrojów państw (2017/2018, 2019/2020)
Materialne prawo administracyjne (2012/2013)
Ustrojowe prawo administracyjne (2013/2014)
Planowanie budżetowe-konwersatorium (2014/2015)
Publiczne prawo gospodarcze (2014/2015)
Podstawy prawa i administracji (2017/2018, na kier. Stos.międzynarodowe)
Podstawy administracji (2017/2018 - 2019/2020, na kier. Bezpieczeństwo nar.)
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej (2018/2019 - 2019/2020)

- w języku angielskim:
Administrative agencies of the USA (2013/2014 - 2019/2020)
American local government
(2011/2012)
Bankruptcy law (2011/2012)
Civil Society and the Rule of Law (2014/2015)
Family law (2011/2012, 2012/2013)
Język specjalistyczny z zakresu nauk o administracji - warsztaty w j. angielskim dla studentów na kierunku Administracja (2018/2019)

 

Publikacje naukowe

Rozdział w recenzowanej książce naukowej:

Prawne regulacje dotyczące małżeństwa w państwie federalnym. Amerykańskie rozwiązania i kontrowersje [w:] Federalizm czy jednolitość? Determinanty. Skutki. Wpływ na regulacje prawne państwa, pod red. K. Maćkowska, S. Kwiecień, wyd. KUL, Lublin 2012, s. 109-133, ISBN:978-83-7702-421-8.

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany:

Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC, Zeszyty Naukowe KUL 2018, nr 4, tom 61, s. 421-435, dostęp www

Marriage and the notion of consent in early American Law, Review of Comparative Law 2016, nr 26-27, s. 37-51, dostęp www

Prawne aspekty funkcjonowania rodziny w koloniach angielskich w Ameryce Północnej. Przyczynek do dalszych badań, Roczniki Nauk Prawnych 2010, nr 2, Lublin, s. 97-116 (współautor K. Maćkowska), dostęp www

Inne:

Sprawozdanie z działalności Centrum Prawa Amerykańskiego w roku akademickim 2009/2010, Przegląd Uniwersytecki 2010, nr 3 (125), wyd. KUL, Lublin.

 

Konferencje

10.03.2015 międzynarodowa konferencja pt. Consent in Early America (1600-1900), Rothermere American Institute, Oxford University, Wielka Brytania, referat wygłoszony w języku angielskim: Marriage and the Notion of Consent in Early American Family Law.

20-25.09.2014 XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, udział w sesji posterowej z referatem: Małżeństwo i rozwód w koloniach brytyjskich w Ameryce Północnej.

10-16.03.2013 Senior Lawyers Orientation Program zorganizowany przez Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, referat w j.ang. wygłoszony na temat działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

13-16.07.2011 międzynarodowa konferencja The Twentieth British Legal History Conference, Cambridge University, Wielka Brytania (bierne uczestnictwo)

15-21.03.2009 Senior Lawyers Orientation Program zorganizowany przez Center for International Legal Studies, Salzburg, Austria, referat w j.ang. wygłoszony na temat systemu edukacji w Polsce oraz działalności Centrum Prawa Amerykańskiego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

 

Kwerendy zagraniczne

27.11-04.12.2014 The British Library, Londyn
(w ramach grantu wydziałowego)

23.08-11.09.2013 The Library of Congress, Waszyngton
(w ramach grantu wydziałowego)

01-16.07.2011 The British Library, Londyn
(w ramach Stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie)

 

Pełnione funkcje

1.10.2018-29.02.2020 opiekun studentów na kierunku Administracja
(studia I stopnia, edycja 2018-2021)

 

Zainteresowania badawcze

historia prawa i administracji, prawo amerykańskie, prawo rodzinne, prawo administracyjne, komparatystyka prawnicza

 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0003-0962-4410 

 

KONTAKT: paulina.liszka@kul.pl

Aktualne godziny konsultacji: znajdują się w zakładce "o mnie".
UWAGA: od 1 marca 2020 r. - urlop na stanowisku asystent (dydaktyk)