Językoznawstwo (seminarium) - 2019/2020

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Magdalena Szulc-Brzozowska
Organizator:Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Językoznawstwa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej zarówno pod względem merytorycznych jak i redakcyjnym. Seminarium poszerza wiedzę z zakresu tematów językoznawczych, przede wszystkim tych, które są przedmiotem zainteresowań studenta.
Student uczy się szukania i doboru źródeł, analizy prac językoznawczych, konstruowania planu pracy językoznawczej o różnym charakterze, przede wszystkim pracy magisterskiej, ale również artykułu, recenzji, poznaje i stosuje metody badań językoznawczych, interpretuje badania i opisuje je.
Student uczy się redakcji tekstu naukowego, w tym pracy magisterskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
zależne są od tematów prac magisterskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
aktywność w dyskusji – 25%, referat – 25%, praca magisterska - 50%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
zależna od tematów prac magisterskich
Kierunek studiów: Filologia Germańska (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 9
Forma zaliczenia: Zal. podpisem